Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-051

11 Mayıs 2021

GERİYE YÖNELİK TEŞVİK DEĞİŞİKLİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen madde ile başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilmekteydi.

7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 10’uncu maddesi ile 5510 sayılı Kanun’un Ek 17’nci maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir.

Yapılan değişikliğin detaylarına ilişkin 06.05.2021 tarih ve 2021/16 sayılı SGK Genelgesi yayımlanarak 5510 Sayılı Kanun’un Ek 17’nci Maddesinin Birinci Fıkrasının değişikliğine ilişkin hususlar açıklanmıştır.

Yayımlanan Genelge ’ye göre,

  • 5510 sayılı Kanun ve diğer Kanunlarda yer alan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan aylar/dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılması,
  • Yararlanılmış olan prim teşvik, destek ve indirimin başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilmesi,

01.05.2021 tarih itibari ile mümkün bulunmamaktadır.

01.05.2021 tarihi ve sonrasında bu dönemlere ilişkin geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliğine dair düzenlenerek gönderilen muhtasar ve prim hizmet beyannameleri işleme alınmayacaktır.

Geçmiş teşvik işlemi yapılabilecek olan kanun türleri ise Genelge ’de ayrıntısıyla belirtilmiştir. Anılan Genelge ‘ye göre;

  • Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen teşvik belgelerine istinaden Kuruma intikal ettirilen bilgilerin sisteme kodlanmasının ardından ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce/Sosyal Güvenlik Merkezince işverenlere teşvikten yararlanılmasına ilişkin bilgilerin resmi bir yazı ile bildirilmesi,
  • Ekonomi Bakanlığınca yatırım teşvik belgesi verilen bir işyerine birden fazla yatırım teşvik belgesinin verildiği durumlarda her bir teşvik belgesi için ayrı bir işyeri dosyasının tescil edilmesi,
  • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar kapsamında desteklenen tersanelerin gemi inşa yatırımlarında, teşvikten yararlanılacak her bir gemi için ayrı bir işyeri dosyasının tescil edilmesi,
  • 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında sigorta prim teşvikinden yararlanacak işverenlerce, teşvikten yararlanmaya hak kazanıldığına ilişkin ilgili kurum, kuruluş, vakıf veya denetimle görevli şirketlerden alınan belgeler ile birlikte Kurumun ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine yazılı olarak müracaat edilmesi,
  • 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu kapsamında sigorta primi teşvikinden yararlanacak işverenlerce ‘Kültür Yatırım Belgesi’ veya ‘Kültür Girişim Belgesi’ ile kurumlar vergisi mükellefi olduklarına ilişkin ilgili vergi dairesinden alınan belgelerin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine dilekçe ekinde ibraz edilmesi gerekmektedir.

Söz konusu teşvik belgelerine istinaden işyeri tescil işleminin yapılamaması veya geç yapılması, işverenlerce ibraz edilen belgelerin ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce/Sosyal Güvenlik Merkezince uygun görülmesine rağmen sisteme tanımlama işleminin yapılamaması veya geç yapılması, ilgili Bakanlıkça gönderilen bilgilerin işverenlere hiç bildirilmemiş veya geç bildirilmiş olması nedenleriyle işverenlerce, başka bir prim teşvikinden yararlanmak üzere ilgili kanun numaralarından verilen muhtasar ve prim hizmet beyannameleri yerine ilgisine göre 25510/16322/26322/05746/15746/25225/55225 kanun numaralarından düzenlenen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin işleme alınmasına yönelik talepte bulunulması halinde, işverenin iradesi dışında oluşan bu durumlar nedeniyle ilgili kanunlar gereği geriye yönelik yararlanma talepleri işleme alınacaktır.

Söz konusu Genelge ‘ye ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla.