Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-048

05 Mayıs 2021

4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 30’UNCU MADDESİNDE YER ALAN PRİM DESTEĞİ

7316 sayılı Kanun ile yürürlüğe giren 4447 sayılı Kanunun geçici 30’uncu maddesinde yer alan prim desteğinin uygulanması hakkında 30.04.2021 tarihli ve 2021/14 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi yayımlanmıştır.

Yayımlanan Genelge ’ye göre;

 • 4447 Sayılı Kanun’un Geçici 30 uncu Maddesinde Yer Alan Prim Desteğinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar

Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyeti yürüten işyerleri ile internet cafe, spor faaliyeti, güzellik salonları, hamam sauna ve zayıflama tesisleri vb. işyerlerinde faaliyet gösteren işverenlerin, 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilecektir. Genelge kapsamında prim desteğinden yararlanılabilmesi için aşağıda belirtilen şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

 • Özel sektör işyerinin NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre 56 kodunda, 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodunda faaliyet göstermesi,
 • 2021/Mart ayına/dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 4447 sayılı Kanun kapsamında bildirilen sigortalıların olması,
 • Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde verilmesi,
 • Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
 • Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
 • Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, gerekmektedir.
 • Destekten Yararlanma Süresi

4447 sayılı Kanunun geçici 30’uncu maddesinde yer alan prim desteği kapsama giren işyerlerinde 2021/Nisan ve Mayıs ayı için uygulanacaktır.

Destekten yararlanılan sigortalının, destek süresi dolmadan işten ayrılıp aynı işyerinde yeniden işe başlaması durumunda, bu sigortalıdan dolayı destekten yararlanılabilecektir, fakat aynı işverene ait farklı bir işyerinde veyahut farklı bir işverene ait işyerinde yeniden işe başlaması durumunda, sonradan işe girdiği işyeri işverenlerince bu sigortalıdan dolayı destekten yararlanılamayacaktır.

 • İşsizlik Sigortası Fonu Tarafından Karşılanacak Destek Tutarının Hesaplanması

4447 sayılı Kanunun geçici 30’uncu maddesi kapsamına giren işyerlerinde, 2021/Mart ayında 4447 sayılı Kanun kapsamında bildirilen sigortalıların 2021/Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olmak kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 82’nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Örnek: Bir işyerinde 2021/Mart ayında 4 sigortalının tüm sigorta kollarından Kuruma bildirildiği ve bu sigortalıların 2021/Nisan ayında 07316 kanun numarası seçilmek suretiyle Kuruma yasal süresi içinde bildirildiği ve her sigortalı için 3.577,50 TL ücret ödendiği varsayıldığında;

Destek öncesi hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası primi sigortalı ve işveren payı tutarı;

3,577,50 x 4 = 14.310,00 TL

14.310,00 x 0,375 = 5.366,25 TL

Destek tutarı: 14.310,00 x 0,375 = 5.366,25 TL

olacağından, destek sonrası işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primi ve işsizlik sigortası primi borcu kalmamaktadır.

 • Alt İşvereni Bulunan İşyerleri ve Alt İşverenlerle İlgili İşlemler

4447 sayılı Kanunun geçici 30’uncu maddesinde yer alan prim desteğinden alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılardan dolayı da yararlanılabilecektir. Diğer taraftan, 2021/Mart ayı bildirim şartı yönünden ana işveren ve alt işveren ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Söz konusu destekten yararlanılabilmesi için, asıl işverenin hem kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan hem de alt işverenlerin çalıştırmış olduğu sigortalılardan faydalanabilecektir. Alt işveren ise yalnızca kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan dolayı yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması ve 4447 sayılı Kanunun geçici 30’uncu maddesinde yer alan diğer şartların sağlanmış olması gerekmektedir.

 • Destekten Yararlanmak Amacıyla Yapılacak Olan Başvurunun Şekli

4447 sayılı Kanunun geçici 30’uncu maddesi kapsamında prim desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-SGK kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir.

İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin yapılacak başvurular, “e-SGK / İşveren / İşveren Sistemi (https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi) / Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranında yer alan "07316- 4447 Sayılı Kanun Geçici 30.Madde - Faaliyetine Ara Verilen Sektörlere Yönelik Tesvik" menüsü vasıtasıyla yapılacaktır.

 • Önemli Hususlar

5510 sayılı Kanunun Ek 17’nci maddesinin 7316 sayılı Kanunla değişik birinci fıkrası uyarınca 4447 sayılı Kanunun geçici 30’uncu maddesinde yer alan prim desteği kapsamında olmasına rağmen, bu destekten yararlanmayan işverenlerin sonradan geriye yönelik destekten yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

5510 sayılı Kanunun Ek 17’nci maddesinin 7316 sayılı Kanunla değişik birinci fıkrası uyarınca 4447 sayılı Kanunun geçici 30’uncu maddesinde yer alan prim desteğinden yararlandıktan sonra, yararlanılan bu desteğin başka bir prim teşvik, destek ve indirimle değiştirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

4447 sayılı Kanunun geçici 30’uncu maddesi kapsamında yer alan destekten yararlanılıp yararlanılamayacağı hususu, işyeri bazında tespit edildiğinden, 4447 sayılı Kanunun geçici 30’uncu maddesi kapsamında yer alan destekten yararlanırken aynı işverene ait başka bir işyerinde "16-Sözlesme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli" koduyla çalışmaya başlayan bir sigortalının, yeni işyerindeki çalışmalarından dolayı söz konusu destekten yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

4447 sayılı Kanunun geçici 30’uncu maddesinde yer alan prim desteğinden yersiz yararlandığı anlaşılan işverenlerden, yersiz yararlanılan prim desteği tutarları 5510 sayılı Kanunun 89’uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.

Yakarıda bahsi geçen teşvik ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanmakta olan diğer teşviklerin işletmeniz açısından uygulanması hususunda bilgi almak isterseniz BDO İş hukuku ve Sosyal Güvenlik departmanımız ile irtibata geçebilirsiniz,

Söz konusu Genelge’ye ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla.