Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-023

15 Mart 2021

SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ MEVZUATI AÇISINDAN EKONOMİ REFORMLARI KİTAPÇIĞI’NDA YER ALAN DÜZENLEMELER

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 12 Mart 2021 tarihinde Ekonomi Reformları Kitapçığı yayımlanmıştır. Salgın sonrası dönemde ekonomik yapılanma, sürdürülebilir ve kaliteli büyümeye ilişkin makroekonomik ve yapısal politikalarda reform yoluna gidilmiştir.

Kamu maliyesi, fiyat istikrarı, finansal sektör, cari açık, istihdam, kurumsal yönetişim, yatırımların teşvik edilmesi, iç ticaretin kolaylaştırılması, rekabet ve piyasa gözetimi ve denetimi hususlarında birçok alanla ilgili değişiklikler ve düzenlemeler öngörülmektedir.

Makroekonomik göstergelerinin önemli alanlarından olan istihdam politikaları her dönem güncelliğini korurken, pandemi ile birlikte sosyolojik yönü de ön plana çıkmıştır. Bir yandan işletmeler faaliyetini devam ettirmeye çalışırken bir yandan pandemi nedeniyle kapanmalar ve kısıtlamalarla baş etmektedir. Geliri azalan veya hiç geliri olmayan işyerleri için iflaslar gündemde iken, işçiler açısından da durum vahimdir. Tek gelir kaynağı olan işyerlerinin kapanması veya yapılan kısıtlamalar ile çalışamaz hale gelen işçiler, bir de bu dönemde işverenler açısından en kolay maliyet azaltıcı unsur olarak işten çıkarmalarla yüz yüze kalmıştır. Pandemi döneminin başında Nisan 2020’den bu yana fesih yasağı ile bu durumun önüne geçilmek istense de, işten çıkarmalar bir şekilde devam etmekte ve fesih yasaklarının kaldırılması ile esas durumla yüzleşileceği açıktır.

İşbu sebeple Bakanlık tarafından işverenlere bir dizi teşvik ve düzenleme paketi açıklanmıştır. Ayrıca bireysel emeklilik sistemi ve geleceğin meslekleri konularına ilişkin planlamalara yer verilmiştir. Kitapçıkta yer alan hususların bazıları aşağıda yer almaktadır.

 • Emeklilik yatırım fonlarının Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu’nda işlem görmesi sağlanacak ve böylece sigortalılar, bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonları alıp satabilecektir.
 • 18 yaşından küçüklerin bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacaktır.
 • Bireysel Emeklilik Sistemi ile sağlık, hayat, eğitim sigortası gibi özel güvencelerin cazip olanaklarla bütünleşik bir güvence paketi şeklinde sunulması sağlanacaktır.
 • BES dışında özel emeklilik hizmeti veren kuruluşlar (sandık, vakıf vb.) nezdindeki birikimlerin, cazip imkanlarla 2023 yıl sonuna kadar BES’e aktarımına imkan sağlanacaktır.
 • İstihdam teşviklerinin etkinlikleri gözden geçirilerek; mevcut teşviklerde mükerrerliğe sebep olan uygulamalar ve birbirini dışlayan verimsiz teşvikler belirlenecek, teşvik sisteminde sadeleştirmeye gidilecektir.
 • Mikro ve küçük ölçekli firmalarımızdan likidite sıkıntısı çekenlere yönelik istihdama kattıkları her bir ilave kişi için KGF kefaletiyle 100 bin TL’lik krediye erişim imkanı sağlanacaktır.
 • Kredinin maksimum limiti 500 bin TL (ilave 5 istihdam) olacaktır.
 • Kredi 2 yıl vadeli olup, ilk 6 ayı geri ödemesiz kullandırılacaktır.
 • İstihdam taahhüdünü yerine getiren firmanın, istihdama kattığı her 1 kişi için 12 ay boyunca ödediği sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primleri, firmaya katkı olarak kredi faiz bakiyesinden düşülecektir.

Böylece ilave istihdam oluşturan firmalar, düşük finansman maliyetiyle kredi kullanma imkanına kavuşacaktır.

Nakdi Ücret Desteğinden faydalanıp, çalışanını tekrar istihdama dahil eden işverenler de şartları taşımaları durumunda İlave İstihdama Finansman Desteğine dahil edileceklerdir.

 • Genç istihdamını artırmak için Genç İstihdam Ulusal Strateji Belgesi hazırlanıp, hayata geçirilecektir.
 • Mesleki Eğitim Merkezlerini gençler için daha cazip kılmak adına kalfalık döneminde alınan ücretlerde iyileşme sağlanacaktır.
 • Mesleki Eğitim Merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin ücretleri kamu tarafından karşılanarak, işveren üzerindeki yükler kaldırılacaktır.
 • Uzaktan çalışma mevzuatı, yeni iş modellerine uyum sağlayacak şekilde revize edilecektir.
 • Kısmi süreli çalışanların hafta tatili, yıllık ücretli izni hak etme süresi ve kıdem tazminatına hak kazanma sürelerinin Kanunda açıkça belirtilmesine yönelik düzenleme yapılacaktır.
 • İşgücü piyasasını yönlendirmek için “sektörel beceri haritaları” oluşturularak sektörel işgücü planlaması yapılacaktır.
 • Geleceğin mesleklerinde yeni iş olanaklarını oluşturmaya katkı sağlayacak geçiş destekleri devreye alınacaktır.
 • Dijital yetkinliklerin geliştirilebileceği kuruluşlarda uzun dönem staj programları desteklenecektir.
 • Yatırım teşviklerinde mevcut teşvik sistemi sadeleştirilerek, seçici ve süreli bir yapıya kavuşturulacaktır. Ayrıca, mükerrer uygulamalara izin verilmeyecek bir sistem kurulacaktır.
 • Yatırım teşviklerinde uygulanan SGK prim desteği süreleri, genç ve kadınların istihdam edilmesi durumunda ilave süreler verilerek uygulanacaktır.

Reform paketinde amaçlanan düzenlemelere ilişkin yapılan değişiklikler ilgili Kurumlarca yayımlandıkça müşterilerimiz ile paylaşılacaktır. Halihazırda bir reform planı dahilinde değerlendirilmesi ve ilgili mevzuatlar belirginleştikçe gündeme alınması tavsiye edilmektedir.

Söz konusu kitapçığa ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla.