Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-011

02 Şubat 2021

ŞUBAT DÖNEMİ SGK PRİM GÜN SAYISI BİLDİRİMİ

01.09.2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşveren Uygulama Tebliği ve 18/06/2020 tarihli ve 2020/20 sayılı İşveren İşlemleri Genelgesi’ne göre ayın kaç gün olduğuna bakılmaksızın tam çalışması olan sigortalılar için bildirimlerin 30 gün üzerinden yapılması esastır. Şubat ayının 28 gün çekmesi nedeniyle SGK bildirimleri konusunda bir takım tereddütler yaşanmaktadır. Sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında ayın 28 çekmesi durumunda SGK bildirimlerinin nasıl yapılacağı, bu ay içerisinde giriş çıkış yapanların ve eksik günü olanların bildirimlerine ilişkin konular işbu yazıya konu olan tebliğ ve genelge ile açıklığa kavuşturulmuştur. Aşağıda 2020/20 sayılı İşveren İşlemleri Genelgesi’ne göre Şubat ayında SGK prim gün sayısı bildirimlerinin nasıl yapılması gerektiği hususu ele alınmıştır.

  1. Şubat Ayında Tam Gün (28 Gün) Çalışanların Prim Ödeme Gün Sayılarının SGK’ya Bildirimi

İşveren İşlemleri Genelgesi’nin “1.2.2.1. Ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayılarının hesaplanması” bölümünde Şubat ayının 28 gün çekmesi dikkate alınmaksızın çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayılarının 30 gün olarak sisteme girileceği düzenlenmiştir. Aynı maddede ayın 31 gün çekmesi durumunda da çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayılarının 30 gün olarak sisteme girileceği belirtilmektedir.

Ayrıca İşveren Uygulama Tebliğ’den farklı olarak, İşveren İşlemleri Genelgesi’nde işyerinin veya sigortalının nakli konusu detaylı şekilde ele alınmıştır. Nakil konusu nedeniyle Şubat ayı içinde aynı işveren tarafından aynı sigortalı için işyeri sicil numarası farklı iki ayrı aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar prim hizmet beyannamesi ile bildirim yapılacağı durumlarda, nakil öncesi ve nakil sonrası sürelerdeki prim gün sayısının 30 güne tamamlanması için gerektiğinde,

  • Eski işyerindeki prim gün sayısına Şubat ayının 29 çektiği yıllarda 1 gün, 28 çektiği yıllarda 2 gün ilave edilecek ve e-Bildirgede işten ayrılış tarihi seçilmeksizin arta kalan günler için “DİĞER” kodu ile eksik gün bildirilecektir.
  • Ancak, 28 çeken Şubat ayları için, ayın 26’sı ile 27’sinde eski işyerinden çıkıldı ise ilave 2 gün eski işyerine eklenemeyeceğinden yeni işyerindeki prim gün sayısına eklenecek ve e-Bildirgede işe giriş tarihi seçilmeksizin arda kalan günler için “DİĞER” kodu ile eksik gün bildirilecektir.
  1. Şubat Ayı İçerisinde İşe Başlayan Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayılarının SGK’ya Bildirimi

Genelge’nin “1.2.2.2. Ay/dönem içinde işe başlayan sigortalıların prim ödeme gün sayılarının hesaplanması” bölümünde söz konusu hesaplamanın nasıl yapılması gerektiği düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre, Şubat ayı içerisinde işe giren sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işe giriş tarihleri ve ayın kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır. Şubat ayının ilk gününde işe başlamış ve ayın tamamı için ücret almaya hak kazanmış olan sigortalıların, ilgili ay için prim ödeme gün sayıları 30 gün olacaktır. Buna karşılık Ay/dönemin ilk gününde işe başlamış (01.02.2021) ve ayın tamamı için ücret almaya hak kazanmış olan sigortalının sigorta günü 30 gün üzerinden bildirilecektir.

  1. Şubat Ayı İçerisinde İşten Ayrılan Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayılarının SGK’ya Bildirimi

Genelge’nin “1.2.2.3. Ay/dönem içinde işten ayrılan sigortalıların prim ödeme gün sayılarının hesaplanması” bölümünde söz konusu hesaplamanın nasıl yapılması gerektiği düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre, Şubat ayı içinde işten ayrılan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işten çıkış tarihleri ve ayın kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır. Şubat ayının son gününde çalıştıktan sonra işten ayrılmış ve ayın tamamı için ücret almaya hak kazanmış olan sigortalıların ilgili ay için prim ödeme gün sayıları 30 gün olacaktır. Şubat ayı içerisinde tam çalışması olan sigortalının; 28.02.2021 tarihinde işten ayrılması halinde sigorta günü 30 gün olacakken, 25.02.2021 tarihinde işten ayrılması halinde sigorta günü 25 gün olarak bildirilecektir.

Yine Şubat ayı içerisinde işe başlayan ve aynı ay içerisinde ayrılan sigortalıların prim ödeme gün sayıları parmak hesabı yapılmak suretiyle belirlenecektir. Bu doğrultuda, 15.02.2021 tarihinde işe başlayan ve 28.02.2021 tarihinde işten ayrılan sigortalının prim ödeme gün sayısı 14 gün olacaktır.

  1. Şubat Ayı İçerisinde Bazı Günlerde Çalışmamış ve Çalışmadığı Günler İçin Ücret Almamış Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması

Genelge’nin 1.2.2.5.1 ve 1.2.2.5.2 bölümlerinde ay/dönem içinde bazı günlerde çalışmamış ve çalışmadığı günler için ücret almamış sigortalıların prim ödeme gün sayılarının hesaplanması, ay/dönem içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan sigortalılar ve ay/dönem içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunan sigortalılar olarak ayrı ayrı düzenlenmiştir.

Şubat ayı içerisinde işe girişi ve çıkışı bulunmayan sigortalılar için, istirahat, ücretsiz izin, disiplin cezası gibi ay/dönemin bazı günlerinde çalışmayan ve çalışmadığı günler için de ücret almayan sigortalının çalıştığı günlerden çıkartılmak suretiyle hesaplanacaktır. Şubat ayında 10 gün ücretsiz izin alan sigortalının ayın diğer günlerinde tam gün çalışmış olması halinde sigorta prim ödeme gün sayısı 28-10=18 gün olarak hesaplanacaktır.

Sigortalının Şubat ayı içerisinde işe girişi veya çıkışı bulunması halinde prim ödeme gün sayısı ilgili aydaki gün sayısından, işe başladığı tarihten önceki gün sayısı, işten ayrıldığı tarihten sonraki gün sayısı ve ücret alınmayan gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanacaktır. Örneğin 08.02.2021 tarihinde işe başlayan ve 3 gün istirahatli olan sigortalının prim ödeme gün sayısı 28-7-3=18 gün olarak hesaplanacaktır.

  1. Şubat Ayı İçerisinde İşverenlerce SGK’dan Geçici İş Göremezlik Ödeneği Alan Sigortalılara İstirahatli Oldukları Süreler İçin Ücret Ödenmesi Halinde Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması

Genelge’nin1.2.2.6- İşverenlerce kurumumuzdan geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalılara istirahatli oldukları süreler için ücret ödenmesi halinde prim ödeme gün sayısının hesaplanmasıbölümünde söz konusu hesaplamanın nasıl yapılacağı düzenlenmiştir.

Şubat ayı içerisinde SGK’dan geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalılara, Kurumca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ile normal günlük kazançları arasındaki fark ücretleri veya Kurumca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği dikkate alınmaksızın ayrıca normal günlük ücretlerinin ödendiği durumlarda, geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalılara istirahatli bulundukları süreler için işverenlerince yapılan bu ödemeler prime tabi tutulacaktır.

Şubat ayı içerisinde SGK’dan geçici iş göremezlik ödeneği alan (ay içinde istirahatli olan) sigortalıların prim ödeme gün sayıları, ücret aldığı günler dikkate alınmak suretiyle hesaplanmaktadır.

Dolayısıyla prime tabi tutulan bu ödemelerin sigorta primine esas günlük kazanç alt sınırının altında kalması halinde, Kanunun 82 nci maddesi gereğince prime esas günlük kazanca tamamlanarak, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi de dahil olmak üzere prime tabi tutulması ve bu primlerin ilişkin olduğu sürelerin aylık prim ve hizmet belgesinde prim ödeme gün sayısına ilave edilmesi gerekmektedir.

15.02.2021 – 23.02.2021 döneminde istirahatli olması nedeniyle SGK’dan geçici iş göremezlik ödeneği alan bir sigortalı için, işvereni tarafından bu süreler için Kurum tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği dikkate alınmaksızın tam ücretinin ödendiği varsayıldığında, söz konusu sigortalının 2021/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 30 olacaktır. İstirahatli sürelerde işverence ücret ödenmemesi halinde ise sigortalının 2021/Şubat ayı prim ödeme gün sayısı 28-8=20 olacaktır.

  1. Şubat Ayı İçerisinde Hafta Tatili Ücretine Hak Kazanılması Halinde Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması

Genelge’nin1.2.2.7- Hafta tatili ücretine hak kazanıp kazanılmamasına göre prim ödeme gün sayısının hesaplanmasıbölümünde söz konusu hesaplamanın nasıl yapılacağı düzenlenmiştir.

394 sayılı Hafta Tatili Kanunu’nda hafta içindeki çalışma süresi altı gün olarak belirlenmiş ve her altı günlük çalışma sonucu işçinin yirmi dört saatten az olmamak üzere dinlendirileceği,

4857 sayılı İş Kanunu’nda ise genel bakımdan haftalık çalışma süresinin haftada en çok kırk beş saat olduğu, aksi kararlaştırılmamış ise bu sürenin, işyerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanacağı, 4857 sayılı Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmi dört saat dinlenme (hafta tatili) verileceği, çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretinin tam olarak ödeneceği, öngörülmüştür.

Buna göre, sigortalıların işe başladığı ay/dönemdeki prim ödeme gün sayılarının ve prime esas kazanç tutarlarının hesaplanması sırasında, 394 ve 4857 sayılı Kanunlarda öngörülen hafta tatili ücretine hak kazanıp kazanmadığı hususu da göz önüne alınacak ve hak kazanılan hafta tatili prim ödeme gün sayısına dahil edilecektir.

Diğer taraftan, hafta tatiline hak kazanmadıkları halde hafta tatili yapan sigortalılara, kullanmış oldukları hafta tatili için ücret ödenmesi zorunlu olmadığından, bu sürelerin prim ödeme gün sayısının hesaplanması sırasında dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır. Buna karşın, hak kazanılmadığı halde kullanılmış olan hafta tatili için ücret ödenmesi halinde, bu sürelere ilişkin ücretler de prime esas kazanca dâhil edileceğinden, bu durumda bahse konu süreler de prim ödeme gün sayısına dâhil edilecektir.

11.02.2021 tarihinde işe başlayan bir sigortalının 14.02.2021 tarihinde (Pazar günü) hafta tatiline hak kazanmamasına rağmen hafta tatili kullandığı ve işveren tarafından bu gün için ücret de ödenmediği varsayıldığında, söz konusu sigortalının 2021/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 17 olacaktır. Ancak işverenin sigortalının hafta tatiline hak kazanıp kazanmadığına bakmaksızın hafta tatili ücretini ödemesi durumunda sigorta gün sayısı 18 olacaktır.

Saygılarımızla.