Duyurular:

Vergi 2016-114

25 Ağustos 2016

6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ (R.G. 25.08.2016 - 29812)

“6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ

YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(R.G. 25.08.2016 – 29812)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu maddesinin yirmi birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Devamını okumak için lütfen tıklayınız.