Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2023-046

19 Temmuz 2023

2023 YILI ADLİ TATİLİ

Adli tatil, yargı mercilerinin yılın belli döneminde çalışmalarına ara vermeleri anlamına gelmektedir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun (İYUK) 61. maddesine göre; “Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuz bir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler.” Bu durum, adli tatil süresi içinde dava açılamayacağı ve diğer hususlarda dilekçe verilemeyeceği anlamına gelmez.

Hâkim ve savcılar ile avukatlar, mahkemelerde çalışan zabıt kâtipleri ve diğer yardımcı kişilerin yıllık izinlerini kullandıkları adli tatil süresi içerisinde adli işler tamamen durmaz, Kanun’un 62. maddesine göre kurulan nöbetçi mahkemeler vasıtasıyla ve acil olanların görülmesine devam edilir.

Ancak, yargı çevresine dâhil olduğu bölge idare mahkemesinin bulunduğu il merkezi dışında kalan idare ve vergi mahkemeleri çalışmaya ara vermeden yararlanamazlar.

İYUK’un 8/3. maddesine göre, bu Kanun’da yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır. Bu hüküm, 2577 sayılı İYUK’ta yazılı bütün süreleri; dava açma sürelerini, idarenin veya davacıların cevap sürelerini, dilekçe ret nedeniyle davanın açılmamış sayıldığı durumlarda dilekçelerin yenilenme süresini, itiraz veya temyiz sürelerini, karar düzeltme sürelerini de içerir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus, adli tatilde sürelerin durmadığı,yalnızca tatilin bitimini müteakip yedi gün uzayacağıdır.

Bu nedenle adli tatilde sürelerin durduğu düşüncesiyle duran sürelerin tatilin bitiminde kalan süreye ekleneceği düşüncesiyle hareket edenler, süre aşımı nedeniyle dilekçelerinin esastan incelemesine dahi girilmeksizin usulden reddi durumuyla karşılaşabilirler.

Adli tatil tarihleri tüm yargı kollarında aynı sürelerde başlayıp bitmektedir. Vergi yargılamasında, İYUK dışındaki kanunlarda yazılı sürelerin adli tatil nedeniyle uzayıp uzamayacağı konusunda mevzuatımızda netlik yoktur. Vergi yargısı açısından bunun en sık rastlanılan örneği ödeme emrine karşı açılacak davalarla ilgili süredir. Bilindiği üzere, ödeme emrine karşı açılacak davalarla ilgili süre 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yer almaktadır. Bu sürenin sonunun adli tatile rastlaması halinde, bu sürenin de uzayıp uzamayacağı gerek uygulamada, gerek yargıda ve gerekse doktrinde tartışmalıdır. Bu nedenle ödeme emirlerinin gönderildiği durumlarda yürütmenin durdurulabilmesi için ödeme emirlerine karşı adli tatil nedeniyle sürenin uzaması riskine girmeyip, on beş gün içinde dava açılmasında yarar vardır.

Saygılarımızla.