Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2022-068

01 Temmuz 2022

NAKİT SERMAYE ARTIŞI İNDİRİMİNİN 5 YILLA SINIRLANMASI DAHİL ÖNEMLİ VERGİ DÜZENLEMELERİ İÇEREN YENİ BİR TORBA KANUN TEKLİFİ TBMM’YE SUNULMUŞTUR

28.6.2022 tarihinde TBMM’ye sunulan “Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” (Teklif) önemli vergi düzenlemeleri de içermektedir. 

Teklif toplam 57 maddeden oluşmaktadır. Bu 57 maddenin 10 maddesi vergiyle ilgili düzenlemeler içermektedir.

Teklifin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri tamamlanmış ve aşağıda özetlerine yer verilen düzenlemelerin tamamı herhangi bir değişiklik olmaksızın kabul edilmiştir.

Teklifte yer alan vergi düzenlemeleri aşağıda kısaca özetlenmiştir:

1.  Teklifin 22 nci maddesiyle; Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uygulamalarında teminat olarak kabul edilebilmesi amacıyla düzenleme yapılmaktadır.

2. Teklifin 23 üncü maddesiyle; 22 nci maddeyle yapılan değişikliğe uygun olarak menkul mal satışlarına iştirak edeceklerin vermeleri gereken teminatın türüne yönelik hükümlerin düzenlendiği 6183 sayılı Kanunun 85 inci maddesinde de değişiklik yapılmakta ve para yerine teminat mektubu alınabilmesi hükmü revize edilerek Türkiye'de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin de teminat olarak alınabilmesine imkân sağlanmaktadır.

3.  Teklifin 24 üncü maddesiyle; Vergi Usul Kanununda (VUK) yer alan mevcut genel yetkilere ilave olarak, gerçek faydalanıcı bilgisinin temin edilmesine yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığına özel bir yetki verilerek getirilen yükümlülüklere uymayanlara mevcut cezalardan farklı ceza uygulanabilmesine imkân sağlanmaktadır.

4.  Teklifin 25 inci maddesiyle; Vergi Usul Kanununun (VUK) özel usulsüzlük cezalarının düzenlendiği 353 üncü maddesinde yer alan fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmamasına ilişkin cezalar, caydırıcılıklarını artırmak amacıyla yeniden belirlenmektedir.

Buna göre, VUK’un 353 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde yer alan "240" ibareleri (2022 yılı için 500) "1.000" şeklinde, "120.000" ibareleri (2022 yılı için 250.000) "500.000" şeklinde, "12.000" ibaresi "50.000" şeklinde değiştirilmektedir.

5.  Teklifin 26 ncı maddesiyle; elektronik ticarette vergi güvenliğini sağlamak amacıyla VUK’un mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (7) nci bendi ile getirilen bilgi ve bildirimlerin elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi yükümlülüğünü yerine getirmeyen/uygulamayan mükelleflerden mükerrer 355 inci maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alanlara (1) numaralı bentte yer alan tutarın 5 katı, (2) numaralı bendinde yer alanlara (2) numaralı bentte yer alan tutann 5 katı, (3) numaralı bendinde yer alanlara (3) numaralı bentte yer alan tutarın (2) katı özel usulsüzlük cezası kesilmesi öngörülmektedir.

Yine maddeyle yapılan değişiklikle, gerçek faydalanıcı bildirim ve muhafaza zorunluluğunu yerine getirmeyenlere, VUK’un mükerrer 355 inci maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan cezanın 3 kat artırımlı uygulanması sağlanmaktadır.

6. Teklifin 42 nci maddesiyle; 5326 sayılı Kabahatler Kanununda değişiklik yapılarak idari para cezaları için genel ödeme süresi belirlenmekte ve böylece hususi kanunlarında ödeme süresi düzenlenmemiş olan idari para cezalarının hangi sürede ödeneceği konusundaki belirsizlik giderilmektedir.

Yine maddeyle 5326 sayılı Kanunda yapılan düzenlemeyle, idari para cezaları için tatbik edilecek peşin ödeme indiriminin; dava açma süresi içinde yapılan ödemeler yerine, ödeme süresi içinde yapılan ödemelere uygulanması sağlanmaktadır.

7. Teklifin 43 üncü maddesiyle; Kurumlar Vergisi Kanununun 10/1-ı maddesinde düzenlenen nakit sermaye indirimi düzenlemesindeki süresiz yararlanma hakkı, sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap dönemi ile bu dönemi izleyen dört hesap dönemiyle sınırlandırılmaktadır.

Bununla birlikte, kazanç yetersizliği halinde bu dönemler için hesaplanan indirim tutarlarının kullanımıyla ilgili herhangi bir süre sınırı öngörülmemektedir.

8.  Teklifin 44 üncü maddesiyle; 43 üncü maddede yapılan değişiklik nedeniyle, önceki dönemlerde nakit sermaye artırımı yapmış ve nakit sermaye artışı indiriminden faydalanmış olan mükelleflerin indirim hakkı, geçmiş dönemlerde indirimden faydalandıkları dönem sayısına bakılmaksızın 2022 dönemi dahil beş hesap dönemi ile sınırlandırılmaktadır.

Buna göre; Teklifteki düzenlemenin bu haliyle yasalaşması halinde, daha önce nakit sermaye artırımı yapmış mükellefler, sadece 2022, 2023, 2024, 2025 ve 2026 yılları için indirim hesaplaması yapabilecekler ancak sonraki dönemler için bu hesaplamayı yapamayacaklardır.

Bununla birlikte, kazanç yetersizliği halinde bu dönemler için hesaplanan indirim tutarlarının kullanımıyla ilgili herhangi bir süre sınırı öngörülmemektedir.

9.  Teklifin 48 inci maddesiyle; defter ve belgelerin yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle zayii olması durumunda, tacirler tarafından zayi belgesi verilmesi için açılacak davanın süresi 15 günden 30 güne çıkarılmaktadır. 

10.  Hatırlanacağı gibi, 7394 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle, 5520 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (4) numaralı alt bendine “(Esas faaliyet konusu itibarıyla gayrimenkul, gayrimenkul projeleri ve gayrimenkule dayalı haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla kurulanlar dışında kalanların kazançları hariç)” ifadesi eklenmiş ve 32 nci maddesinde yapılan değişiklikle bazı finansal kurumların kurumlar vergisi oranı %25’e çıkartılmıştı.

Ancak bu maddelerin yürürlük tarihini düzenleyen anılan Kanunun 39/1-ç maddesinde hatalı olarak söz konusu değişikliklerin sadece 2023 yılı vergilendirme dönemi kurum kazançlarına uygulanacağı belirtilmişti.

Teklifin 50 nci maddesiyle; bu hata düzeltilerek 7394 sayılı Kanunla yapılan söz konusu değişikliklerin 2023 yılından başlamak üzere izleyen yıllarda da geçerli olması sağlanmaktadır.

Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla,