Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2022-059

30 Mayıs 2022

ÜLKE BAZLI RAPOR (CBCR) BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN HAZİRAN AYI SONUNA KADAR TAMAMLANMASI GEREKMEKTEDİR

2020/23 no.lu Sirkülerimizde belirttiğimiz üzere 25.02.2020 tarih ve 31050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2151 Sayılı “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” karar ile esasen OECD’nin, Matrahın Aşındırılması ve Kârın Aktarılmasının (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS) önlenmesi kapsamındaki 13 no.lu Eylem Planında öngörülen Transfer Fiyatlandırmasında 3 aşamalı raporlama yükümlülüğü Türk Vergi Mevzuatı’na girmiştir.

Kararla getirilen yükümlülüklerden bir tanesi de bildirim yükümlülüğüdür. Buna göre Ülke Bazlı Raporlama yükümlülüğü kapsamına giren (konsolide grup geliri, 750 milyon Avro ve üzerinde olan) çok uluslu şirketler grubuna dahil olan şirketler, kendileri ana merkez olmasa da Ülke Bazlı Raporlamanın hangi şirket tarafından hangi ülkede yapılacağının düzenli olarak Türk Maliye İdaresi’ne bildirilmesi gerekecektir.

Karar’da Bildirim Yükümlülüğünün her yıl için takip eden yılın Haziran ayı sonuna kadar yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Bildirim Yükümlülüğü’ne ilişkin özet bilgi aşağıda yer almaktadır.

Bildirim Yükümlülüğü

Kimler Bildirmek Zorunda

1/1/2021 - 31/12/2021 hesap dönemi ve 2021 yılı içinde biten özel hesap döneminden bir önceki hesap dönemine ilişkin konsolide grup gelirinin 750 milyon Avro ve üzerinde olan çok uluslu işletmeler

İçerik

Nihai ana işletme veya vekil işletme olup olmadıkları ve grup adına hangi işletmenin raporlama yapacağı ile hesap dönemi hakkındaki bilgiler

Süre

Takip eden yıllara ilişkin söz konusu bilgiler her yılın Haziran ayı sonuna kadar İdareye sunulacaktır.

2021 Yılı Ülke Bazlı Raporu

2021 Yılı Ülke Bazlı Raporu, 30 Haziran 2022 tarihine kadar İdare’ye bildirilecektir.

Konuyla ilgili İnternet Vergi Dairesi’nde yapılan duyuru aşağıdaki gibidir.

Saygılarımızla.

“ÇOK ULUSLU İŞLETMELER İÇİN

ÜLKE BAZLI RAPORLAMAYA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMUNUN DOLDURULMASI HAKKINDA

ÖNEMLİ DUYURU

Bilindiği üzere, çok uluslu işletme grupları tarafından her yıl Haziran ayı sonuna kadar  İnternet Vergi Dairesinde yer alan açıklamalara uygun şekilde “ÇOK ULUSLU İŞLETMELER İÇİN ÜLKE BAZLI RAPORLAMAYA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU” doldurularak elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden verilmektedir.

Her yıl Haziran ayı sonuna kadar verilecek olan çok uluslu işletmeler için ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formu (bildirim formu)’nun doldurulması esnasında, çok uluslu işletme gruplarının dikkat etmesi gereken önemli hususlar aşağıda belirtilmiştir:

  • Bildirim formu; nihai ana işletme, vekil işletme, grup adına hangi işletmenin raporlama yapacağı, hesap dönemi vb. bilgileri içeren bir form olduğundan istenilen bilgilerin İnternet Vergi Dairesi üzerinden her yıl yeni bir bildirim formu ile İdareye verilmesi gerekmektedir.
  • Bu yıl, 30 Haziran 2022 tarihine kadar verilecek olan bildirim formu, kapsama giren tüm kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 1/1/2021 - 31/12/2021 hesap dönemi ve 2021 yılı içinde biten özel hesap dönemi için doldurulacaktır. Kapsamdan kastedilen; raporlanan hesap döneminden yani 1/1/2021 - 31/12/2021 hesap dönemi ve 2021 yılı içinde biten özel hesap döneminden bir önceki hesap dönemine ilişkin konsolide grup gelirinin 750 milyon Avro veya nihai ana işletmenin/vekil işletmenin bulunduğu ülke idaresi tarafından yerel para birimi cinsinden belirlenen eşiğin üzerinde olmasıdır.

Dolayısıyla bildirim formu, çok uluslu işletmeler grubunun raporlanan hesap döneminden bir önceki hesap dönemine ilişkin konsolide grup gelirinin yukarıda belirtilen eşiğin üzerinde bulunması şartıyla, nihai ana işletmesi Türkiye’de bulunsun veya bulunmasın çok uluslu işletme gruplarının nihai ana işletmeleri veya Türkiye’de bulunan işletmeleri tarafından mutlaka doldurulacaktır.

  • Bildirim formunun “Nihai Ana İşletme/Vekil İşletme Bilgileri” başlıklı bölümünde yer alan; nihai ana işletme sütunu, bildirim formu veren tüm işletmeler tarafından eksiksiz bir şekilde doldurulacaktır. Vekil işletme sütunu, nihai ana işletme adına raporlama yapmak üzere, nihai ana işletme tarafından tayin edilmiş bir işletme olması durumunda doldurulmalı, nihai ana işletmenin Türkiye’de bulunduğu durumda ise vekil işletme sütunu boş bırakılmalıdır.
  • Bildirim formu, nihai ana işletmesi/vekil işletmesi Türkiye’de bulunmayan çok uluslu işletmeler grubunun Türkiye’de bulunan işletmesi (birden fazla işletme bulunması durumunda işletmelerden biri) tarafından da doldurulacaktır.

Başkanlığımıza intikal eden sorulardan, nihai ana işletmenin/vekil işletmenin bulunduğu ülke ile ülkemiz arasında “Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Yetkili Makam Anlaşması”nın aktive olduğu veya ülke bazlı raporların değişimine ilişkin iki taraflı anlaşmaların yürürlükte olduğu durumlarda, nihai ana işletmesi/vekil işletmesi Türkiye’de bulunmayan çok uluslu işletmeler grubunun Türkiye’de bulunan işletmeleri tarafından bildirim formunun verilip verilmeyeceği konusunda tereddütler yaşandığı anlaşılmış olup bildirim formunun verilmesi hususunda bu anlaşmaların aktive/yürürlükte olup olmamasının hiçbir önemi bulunmamaktadır.

  • ok uluslu işletmeler grubunun Türkiye’de bulunan işletmeleri tarafından bildirim formu mutlaka doldurulacak ve söz konusu anlaşmaların aktive/yürürlükte olup olmadığı hususu, bildirim formu içeriğinde “Nihai Ana İşletme/Vekil İşletme Bilgileri” başlıklı bölümde yer alan sorular cevaplanırken belirtilecektir. 
  • Bildirim formu bu yıl 30 Haziran 2022 tarihine kadar verildikten sonra verilen bildirim formunda hata veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde, bildirim formu, verilme süresinin bitimini takip eden ayın sonuna kadar yani 31 Temmuz 2022 tarihine kadar yeniden düzenlenerek gönderilmek suretiyle düzeltme yapılabilecektir. Ancak düzeltme bildirimi süresinden sonra verilmiş ise, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca cezai işlem uygulanır.
  • Bildirim formu her yıl Haziran ayı sonuna kadar verilecek olmakla birlikte, raporlanan hesap döneminden bir önceki hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloları, bu tarihler itibarıyla henüz oluşturulmamış çok uluslu işletmeler grubu, bu durumu İdareye bildirerek ek süre için başvuruda bulunabilecektir.”