Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2022-038

05 Nisan 2022

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ TASLAĞI (SERİ NO: 41) DUYURULMUŞTUR

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (Seri No:41), 4/4/2022 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde duyurulmuştur.

Duyurulan Taslaktaki önemli düzenlemeler aşağıda kısaca özetlenmiştir:

1) İsteğe bağlı tam tevkifat uygulaması getirilmektedir.

Halihazırda sadece KDV Genel Uygulama Tebliğinde belirlenen mükellefler Tebliğde belirlenmiş alımları için KDV tevkifatı uygulayabilmektedir. Bu kapsamda olmayan mükelleflerin ise söz konusu alımları için KDV tevkifatı uygulayabilmeleri mümkün değildir.

Getirilen düzenlemeyle; tüm mükellefler, bir yıl süreli yazılı sözleşme düzenleyerek anlaştıkları satıcı mükelleflerden yaptıkları belirlenmiş alımlarda, tevkifat sorumluluklarının bulunup bulunmadığına bakılmaksızın KDV tevkifatı yapabileceklerdir.

Bir yıllık sürenin bitimini izleyen yıllarda uygulamaya devam edilmesinin istenmesi halinde sözleşmenin aynı süreyle yenilenmesi gerekecektir. Bir yıllık süre dolmadan söz konusu uygulamadan vazgeçilmesi mümkün olmayacaktır.

Uygulama kapsamında tevkifata tabi tutulan KDV tutarlarının iadesi mümkün bulunmaktadır.

Bu uygulama sayesinde mükelleflerin KDV uygulamasındaki müteselsil sorumluluktan kaynaklı yaşadıkların sorunların giderilmesi/azaltılması amaçlanmaktadır.

2) Demir-çelik ürünlerinin teslimi KDV tevkifatı kapsamına alınmaktadır.

Demir-çelik ürünlerinin tesliminde 4/10 KDV tevkifatı uygulanması düzenlenmektedir.

Düzenlemeye göre;

  • Demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin, ithalatçılar tarafından yapılan teslimleri ile münhasıran cevherden üretilenlerinin üreticiler tarafından ilk tesliminde tevkifat uygulanmayacak, bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanacaktır.
  • Bununla birlikte, demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin hurdadan, diğer hammaddelerden veya hurda, cevher ve diğer hammaddeler birlikte kullanılarak üretilmesi halinde bu ürünlerin ilk üreticilerinin teslimi dâhil her safhasındaki teslimlerinde tevkifat uygulanacaktır.
  • Cevherden, hurdadan veya diğer hammaddelerden üretilen demirçelik ve alaşımlarından mamul her türlü uzun (çubuk, inşaat demiri, profil, kangal demir, filmaşin, tel, halat, hasır, boru, lama vb.) veya yassı (levha, sıcak haddelenmiş yassı ürünler, soğuk haddelenmiş yassı ürünler ve kaplanmış yassı ürünler vb.) demir-çelik ve alaşımı ürünler tevkifat kapsamına girmektedir.
  • Demir-çelik ve alaşımlarından mamul eşya (kapı, kapı kolu, köşebent, vida, somun, vida soketi, dübel, kilit, çivi, flanş, maşon, dirsek, kanca, menteşe, yay, bilya, rulman, zincir vb.) teslimlerinde tevkifat uygulanmayacaktır.

3) İmalatçılar tarafından yapılan mal ihracında ihracat bedeline göre KDV iadesi alınabilmesine imkan sağlanmaktadır.

İmal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçılar, ihracat teslimlerine ilişkin olarak yüklendikleri KDV tutarına bakılmaksızın ihracat bedelinin %10’una kadar devreden KDV tutarı ile sınırlı olarak iade talep edebileceklerdir.

Sektör ayrımına bakılmaksızın tüm imalatçılar bu uygulamadan yararlanabilecektir.

İmalatçıların doğrudan ihraç ettikleri malların bünyesinde yurtiçi veya yurtdışından KDV ödemeksizin temin ettiği malların bulunması halinde, ihracat bedeline ilişkin iadenin hesabında, ihracat bedelinden bu şekilde temin edilen malların bedeli düşülecek ve iade edilecek KDV kalan tutar dikkate alınarak belirlenecektir.

Bu uygulama ihtiyari olarak olarak düzenlenmektedir. Dileyen imalatçılar mevcut uygulama çerçevesinde yüklenim KDV hesabı yapmak suretiyle iade alabileceklerdir.

Bir dönem bu uygulamadan yararlanan mükellefler diğer dönemlerde yüklenilen KDV’nin iadesi uygulamasından faydalanabileceklerdir.

4) Taslakta, 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla değişiklik yapılan konut ve arsa teslimlerindeki KDV oranlarının uygulanmasına yönelik açıklama ve örneklere yer verilmektedir.

5) Konut teslimlerinde KDV oranının tespitinde esas alınan “Net Alan” tanımı Tebliğe eklenmektedir. Konut teslimlerinde esas alınan “net alan” daha önce KDV Genel Uygulama Tebliğinin 2.1.3. bölümünde "konut içerisinde duvarlar arasında kalan temiz alan" olarak tanımlamış ve net alanın nasıl hesaplanacağı ayrıntılı bir şekilde belirlenmişti.

Ancak sonrasında Tebliğin bu bölümü iptal edilmiş ve bu iptal kararı Danıştay Dördüncü Dairesi’nin 30.05.2019 tarihli ve E.2018/5023, K.2019/4297 sayılı Kararı ile kesinleşmişti.

Danıştay'ın bu iptal kararı sonrasında, KDV uygulamaları bakımından konutların net alan hesabı halihazırda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre yapılmaktadır.

Bu defa, bu husus Tebliğe eklenmek suretiyle, uygulamaya açıklık kazandırılmaktadır.

6) İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde KDV oran değişikliği konusunda açıklamalara yer verilmektedir.

28/3/2022 tarihli ve 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce özel matrah uygulanarak yapılan binek otomobili teslimlerinde KDV oranının %18 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce başka bir yetkili satıcıdan özel matrah uygulanarak satın alınan binek otomobiller, %18 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobil olarak değerlendirilemeyeceğinden, bu araçların tesliminde satış bedelinin tamamı üzerinden %1 oranında KDV hesaplanacaktır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (Seri No: 41)’na ulaşma için tıklayınız.