Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2022-020

09 Şubat 2022

19 SERİ NO’LU KURUMLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI GÜNCELLENMİŞTİR

7352 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 14 üncü maddeyle, kurumlar vergisi mükellefleri ile bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinin 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını ve altın hesaplarını, kur korumalı Türk Lirası mevduat veya katılım hesabına dönüştürmeleri durumunda maddede belirtilen kazançların kurumlar vergisinden istisna tutulmasına ilişkin düzenleme yapılmıştı.

Söz konusu yasal düzenlemenin uygulanmasına yönelik 19 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği Taslağı (“Önceki Tebliğ Taslağı”) 29/01/2022 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde görüş ve önerilere açılmış ve getirilen bu düzenlemeye yönelik açıklamalarımız söz konusu taslak da dikkate alınarak 2022/020 sayılı Sirkülerimizde paylaşılmıştı.

Bu defa, Önceki Tebliğ Taslağının iletilen görüş ve öneriler kapsamında güncellenmiş hali (“Güncellenmiş Tebliğ Taslağı”) 07/02/2022 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yeniden duyurulmuştur.

Güncellenmiş Tebliğ Taslağında yapılan önemli gördüğümüz değişiklik ve açıklamalar aşağıda özetlenmiştir:

 1. Önceki Tebliğ Taslağının “40.6. Diğer Hususlar” başlıklı bölümünde (40.6.1. no.lu kısımda), 31/12/2021 tarihli bilançoda yer alan yabancı paraların 1/1/2022 tarihinden sonra azalan kısmı için daha sonra dönüşüm tarihine kadar yeniden temin edilmiş olsa dahi istisnadan yararlanılamayacağına yönelik açıklamalar ve bu konuda verilen bir örnek yer almaktaydı. Güncellenmiş Tebliğ Taslağında “40.6. Diğer Hususlar” bölümü metinden çıkartılmış; bu bölümdeki açıklamalara ve örneğe bu yeni güncellenmiş versiyonda yer verilmemiştir.
 2. Önceki Tebliğ Taslağında, örneklerdeki hesaplamalarda döviz kurları virgülden sonra 2 rakam olarak dikkate alınmış iken, Güncellenmiş Tebliğ Taslağında virgülden sonra 4 rakam olacak şekilde güncellenmiştir. Yine örneklerdeki bazı tarihlere ait döviz kurları değiştirilmiş ve hesaplamalar bu yeni döviz kurlarına göre revize edilmiştir.   
 3. Güncellenmiş Tebliğ Taslağının “40.3.1.1. Yabancı paraların dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançlarına ilişkin istisna bölümünde”;
 1. İstisnaya konu edilecek kur farkı gelirinin tespitine münhasır olmak üzere, dönem içi döviz çıkışlarında ve istisna tutarının hesaplanmasında ilgili hesaba giriş sırasının esas alınması gerektiği belirtilmiştir.
 2. “31/12/2021 tarihli bilançonun “Bankalar Hesabında” yer alan yabancı paraların birden fazla döviz tevdiat hesabından oluşması halinde Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14 üncü maddesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ilgili mevzuatı çerçevesinde dönüştürülebilen döviz cinslerine ilişkin döviz tevdiat hesapları istisna tutarının belirlenmesinde birlikte dikkate alınacaktır.” açıklamasına yer verilmiştir.
 3. Örnek-2’deki hesaplama ve açıklamalar yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde güncellenmiştir.
 4. Örnek-2’den sonra sonra gelmek üzere Örnek-3 eklenmiştir.
 1. Güncellenmiş Tebliğ Taslağının “40.3.1.1.1. 31/12/2021 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paraların bir kısmının Türk Lirasına dönüştürülmesi durumunda istisna uygulanacak tutarın hesabı” başlıklı bölümünde, kısmi dönüşüm halinde istisna kazancın aşağıdaki formülle hesaplanacağı belirtilmiştir.

  İstisna uygulanacak tutar = 1/10/2021-31/12/2021 dönemine ilişkin değerlemeden doğan kazanç x Dönüşüm oranı

  Dönüşüm oranı = Dönüştürülen yabancı para tutarı (TL) / 31/12/2021 Yabancı para bakiyesi (TL)

 2. Güncellenmiş Tebliğ Taslağının “40.3.3. Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülen altın hesabı ile işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyelerinden elde edilen kazançlarda istisna” başlıklı bölümüne,  bu bölümdeki açıklamalara yönelik bir örnek eklenmiştir.

Güncellenmiş Tebliğ Taslağının geliştirilmesine yönelik ilave görüş ve önerilerin [email protected]  e-posta adresine iletebilmesi mümkündür.

Güncellenmiş Tebliğ Taslağına ulaşmak için tıklayınız.