Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2022-017

02 Şubat 2022

Yayımlandığı Yer  : VERGİ DÜNYASI

                              DERGİSİ – Şubat 2022

Mehmet MAÇ

Yeminli Mali Müşavir

İSKONTOLARIN KDV MATRAHINI NASIL ETKİLEDİĞİ ve POST FİNANSMAN NEDENLİ İSKONTOLAR

ÖZ

Aşağıdaki bölümlerde iskonto uygulamasının KDV boyutu ele alınmıştır.

Özetlemek gerekirse fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ve ticari teamüllere uygun miktardaki iskontolar, KDV matrahı bulunurken iskonto öncesi bedelden indirilmektedir.

Bizim anlayışımıza göre, buradaki ticari teamüle uygunluk şartı ile iskontonun gerçek ve izah edilebilir olması kastedilmektedir.

Maliye İdaresi bu imkandan yararlanabilmek için yapılan iskontonun söz konusu faturada yer alan mal veya hizmet ile ilgili olması (önceki alımlarla ilgili olmaması) gerektiği görüşündedir.

Daha önce iskontosuz olarak verilmiş mal veya hizmetler için sonradan, alıcıya sağlanan menfaatler ciro primi olarak isimlendirilmektedir.

Maliye İdaresi uzun süre ciro primlerini müstakil bir hizmet bedeli sayarak genel oranda KDV’ye tabi tutulmasını istemiştir. Günümüzdeki idari görüş ise, sonradan yapılan iskonto nedeniyle alıcı lehine oluşturulan farkların fiyat farkı olarak faturaya bağlanması gerektiği yönündedir. Bunun doğal sonucu olarak ciro primine konu işlem KDV’den istisna ise fiyat farkı da KDV istisnalı olmalıdır.

ANAHTAR KELİMELER :

İskonto, fatura ve benzeri vesikalar, ticari teamül, ciro primi, indirim, muvazaa, gerçek, mal fazlası, erken ödeme, post finansman.

  1. SATIŞ BELGESİNDE GÖSTERİLEN VE TİCARİ TEAMÜLLERE UYGUN OLAN İSKONTOLAR KDV MATRAHINA DAHİL DEĞİLDİR:

Ticari teamüllere uygunluk ne demektir? İskontonun ticari teamüllere uygun olup olmadığı nasıl tespit edilir?

Bu soruların net bir cevabı yoktur ve zaten bu konuda peşinen bir ölçü veya sınır getirilmesi de imkansızdır.

Nitekim, KDV Genel Uygulama Tebliği’nin yukarıda metnini verdiğimiz III/A-6.1. no.lu bölümünde ticari teamüle uygunluk kavramı hakkında hiçbir açıklama yapılmamıştır.

Ticarî teamül faaliyet koluna ve duruma göre değişiklik göstermekte, ne Maliye İdaresi’nce ne de başka bir merci tarafından iskontolara peşinen sınır veya ölçü getirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Vergi Usul Kanunu’nun 3/B maddesi şöyledir :

B) İspat :

Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır.

Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran olayla ilgisi tabii ve açık bulunmayan şahit ifadesi ispatlama vasıtası olarak kullanılamaz.

İktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunması halinde ispat külfeti bunu iddia eden tarafa aittir.

Bu hüküm uyarınca, madde metnindeki  "... ticari teamüllere uygun miktardaki iskontolar"  tabirini,  "..... gerçeğe uygun, muvazaasız ve ticari gerekçelerle izah edilebilmiş iskontolar" şeklinde anlamak gereklidir.

Fiilen uygulanmış olan bir iskontonun, ticari teamüllere uygunsuzluk gerekçesiyle tenkit edilebilmesi için, bu iskontonun uygunsuzluğunun tenkidi yapan tarafından ispatı gereklidir.

Bentteki son fıkra uyarınca yapılan iskonto ticari ve teknik icaplara açıkça aykırı ise veya normal ve mutad olmayan bir durum arz ediyorsa ispat külfeti iskontoyu uygulayana geçmektedir.

Devamını okumak için lütfen dosyayı indiriniz.