Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2022-016

02 Şubat 2022

Yayımlandığı Yer  : LEBİB YALKIN MEVZUAT

                              DERGİSİ – Şubat 2022

                              Sayı : 218

Mehmet MAÇ

Yeminli Mali Müşavir

İHTİRAZİ KAYIT veya DÜZELTME YOLUYLA AÇILAN DAVA SONUCU GERİ ALINAN ve TEKRAR ÖDENEN VERGİLER HAKKINDA YAPILACAK İŞLEM

ÖZET:

Vergi mevzuatının belirsizliklerle dolu olduğu malumdur.

Bu nedenle mükellefler doğruluğuna inanmadıkları vergiler için,

  • İhtirazı kayıtla beyanname vermek suretiyle veya
  • Düzeltme yoluyla (VUK’nun 116-126 ncı maddeleri)

dava açarak hak aramaktadırlar.

Bu şekilde açılan davalar ilk derece yargı yerinde mükellef lehine sonuçlandığında temyiz sonucu beklenmeksizin iadesi istenen vergi davacıya ödenmektedir.

Yargılama süreci devam ettiği için, geri alınan verginin muhasebeleştirme şekli konusunda tereddüt oluşabilmektedir.

Aşağıdaki bölümlerde ilk derece yargı kararı uyarınca geri alınan ve temyiz sonucu tekrar ödenen vergiler hakkında ne işlem yapılması gerektiği ele alınmıştır.

Bu konudaki tüm ihtimalleri dile getirdiğimiz iddiasında değiliz. Çünkü vergilerin yargı yoluyla geri alınıp tekrar ödenmesi, verginin türüne, oluşum şekline, müşteriye yansıtılma durumuna ve sair değişkenlere göre çok farklı yevmiye kayıtları gerektirebilmektedir.

ANAHTAR KELİMELER:

İhtirazi kayıt, düzeltme, vergi mahkemesi, istinaf, temyiz, vergi iadesi, tahakkuk, vergi türleri, müşteriye yansıtılan vergiler.

  • GİDER YAZILABİLEN VERGİLER AÇISINDAN DURUM:
  • Maliye İdaresi Görüşü:
  • Özelge:

Maliye İdaresinin özelge bazında ifade ettiği görüşü, daha önce gider yazılmış olan, ancak dava açarak ilk derece yargı kararına istinaden geri alınan vergilerin, GELİR OLARAK DİKKATE ALINMASI gerektiği yönündedir.

Nitekim bir özelgede [1]

İthalat işlemlerindeki yanlış uygulamalar nedeniyle fazladan yaptığı ödeme için davayı ilk derece yargı yerinde kazanarak dava konusu meblağı geri alan mükellefe, tahsil ettiği bu tutarı gelir olarak dikkate alması gerektiği şeklinde cevap verilmiştir.

Özelgenin ilk paragrafı ile son iki paragrafı şöyledir;

İlgi özelge talep formunuzdan, Başkanlığımız ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, ... Bakanlığı ile ihtilafınızdan dolayı şirketiniz lehine verilen ….... TL.'nin tamamını İADE ETME İHTİMALİ BULUNDUĞUNDAN BAHİSLE, BU TUTARIN TEMYİZ KARARININ KESİNLEŞMESİNE KADAR MUVAKKAT HESAPTA TUTULUP TUTULAMAYACAĞI hususunda görüş talebinde bulunduğunuz anlaşılmaktadır.

…………………………………………

Bu hüküm ve açıklamalara göre, ... Bakanlığı ile aranızdaki ihtilaf nedeniyle .... İdare Mahkemesince verilen ...20.. tarih ve ... sayılı karara istinaden tahsil edildiği belirtilen tutarın, KARAR TARİHİNDE TAHAKKUK ETTİĞİ KABUL

 

Devamını okumak için lütfen dosyayı indiriniz.


[1] Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 28.02.2013 tarih ve 68554973-2010/720-18-11 sayılı özelgesi.