Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2022-006

07 Ocak 2022

319 SERİ NO.LU GELİR VERGİSİ TEBLİĞİ TASLAĞI GÜNCELLENMİŞTİR

7349 sayılı Kanunla; hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretlerinin gelir vergisinden istisna edilmesine yönelik düzenleme yapılmıştı. Söz konusu yasal düzenlemenin uygulanmasına yönelik 319 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliği Taslağı 29/12/2021 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde görüş ve önerilere açılmıştı.

Anılan Tebliğ Taslağının iletilen görüş ve öneriler kapsamında güncellenmiş hali 07/01/2022 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yeniden duyurulmuştur.           

Güncellenmiş Tebliğ Taslağında yapılan önemli gördüğümüz değişiklikler aşağıda özetlenmiştir:

  1. Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen ücret sayılan ödemeler için de söz konusu istisnanın uygulanabileceği açıkça belirtilmiştir. Dolayısıyla, yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenen huzur hakkı, bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine, sporculara yapılan ödemeler gibi ücret sayılan ödemelerin vergilendirilmesinde de anılan istisnanın uygulanmasının mümkün olduğu açıklığa kavuşturulmuştur. Böylece, ilk Taslakta yer almadığı için belirsizlik yaratan bu hususa netlik kazandırılmıştır.
  2. İlk Taslakta, aynı zamanda birden fazla işverenden ücret alınması halinde istisna uygulamasının en yüksek ücretin elde edildiği işveren tarafından gerçekleştirileceği belirtilmiş ancak bunun işverenin nasıl bilgisine gireceği konusu açıklanmamıştı. Güncellenmiş Taslakta söz konusu işverene bu durumu bildirme yükümlülüğünün hizmet erbabına ait olduğu belirtilmiştir. 
  3. İlgili ayda yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerin toplamına anılan istisnanın sadece bir kez uygulanacağı ayrıca açıklanmıştır.
  4. Asgari ücretli olarak çalışan ve bu nedenle ilgili ayda istisna nedeniyle vergi ödemeyecek olan hizmet erbabının, engellilik indiriminden faydalanamayacak olsa bile, emeklilik başvuru işlemleri kapsamında engellilik indirimi onayı almak üzere önceden olduğu gibi Gelir İdaresi Başkanlığına başvurabileceği ve bu işlemlerin Başkanlık tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılacağı açıklanmıştır.
  5. Ücret bordrolarının ve bordro düzenlenmesine esas hesaplamaların, Tebliğ’deki örneklerle aynı sonucu doğuracak, diğer bir ifadeyle, istisna nedeniyle alınmayacak verginin ilgili aydaki asgari ücretin vergisini geçmeyecek şekilde, farklı yöntemlerle yapılmasının mümkün olduğu; dolayısıyla, işverenlerin Vergi Usul Kanununun 238 inci maddesinde sayılan ücret bordrosunda yer alması gereken bilgileri içerecek şekilde ücret bordrolarını diledikleri şekilde düzenleyebilecekleri ifade edilmiştir.

Tebliğ Taslağının geliştirilmesine yönelik ilave görüş ve önerilerin [email protected] e-posta adresine iletebilmesi mümkündür.

Güncellenmiş Tebliğ Taslağına ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.