Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2021-145

18 Kasım 2021

TRT PAYININ DA KALDIRILMASINI ÖNGÖREN YENİ TORBA YASA TEKLİFİ MECLİSE SUNULDU

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 16/11/2021 tarihinde Meclis Başkanlığına sunuldu.

Teklif ile;

  • Elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılması,
  • Teknolojik önlemleri etkisiz kılmaya yönelik ürün ve araçların ticaretini veya tanıtımını yapanların hapis cezasıyla cezalandırılması,
  • Orman içi suların balık yetiştiriciliğinde kullanılmasına ve midye ile istiridye üretiminde zorunlu olarak karada kurulması gereken yapıların kıyıda bulunan orman alanlarında da kurulabilmesine yönelik düzenleme yapılması,
  • EPDK bünyesinde Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığının kurulması ve buna bağlı olarak yeni kadro ihdasının yapılması,
  • Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde gerçekleştirilen futbol müsabakalarına ilişkin yayınların internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma sunulduğunun tespit edilmesi halinde, ilgili internet sitesinin internet trafiği bant genişliğinin daraltılması veya ihlalin gerçekleştiği kısma ilişkin erişimin engellenmesine yönelik düzenleme yapılması öngörülmektedir.

Ayrıca, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, esnek çalışma saat ve şartlarına uyumlu olarak Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde çalışan personelin faaliyetlerinin bir kısmını merkez dışında da yürütmesi, sağlanan destek ve muafiyetlerden aynı şekilde faydalanılması hedeflenmektedir. Buna göre, bölgede yer alan işletmelerde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde 20’sini aşmamak kaydıyla belirtilen durumlar haricinde ilgili personelin bölge dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilecektir. Yüzde 20 olarak belirlenen bu oranı Cumhurbaşkanı, belirleyeceği bölgesel ve/veya sektörel alanlarda yüzde 75'e kadar artırabilecektir.

Bilindiği gibi, 6745 sayılı "Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi  uyarınca, Cumhurbaşkanı; kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda ülkemizin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama, arz güvenliğini sağlama, dışa bağımlılığını azaltma, teknolojik dönüşümü sağlama, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek olma niteliklerine ayrı ayrı ya da birlikte sahip olan ve proje bazında Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmesine karar verilen yatırımlar için yatırımın Hazine taşınmazı üzerinde yapılması hâlinde, belirlenecek yatırımcı lehine doğrudan, hasılat payı alınmaksızın, 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesine ve yatırımın tamamlanması ve öngörülen istihdamın 5 yıl sağlanması şartıyla Hazine taşınmazının talep edilmesi hâlinde bedelsiz devredilmesine yetkilidir.

Kanun Teklifinin 36 ncı maddesi ile (ç) bendinde yer alan “49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı” ibaresi eklenerek, yatırım yeri tahsisi desteğinin, gerçek ve tüzel kişiler lehine 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı ya da bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilmesi şeklinde uygulanması sağlanmaktadır.

Teklife ve Gerekçelerine ulaşmak için lütfen tıklayınız.