Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2021-142

06 Kasım 2021

BAZI VERGİSEL DÜZENLEMELER İÇEREN, TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 7341 SAYILI KANUN YAYIMLANMIŞTIR

TBMM’de 4 Kasım 2021 tarihinde kabul edilerek aynı gün Cumhurbaşkanına sunulan 7341 sayılı “Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” (Kanun), Cumhurbaşkanının onayının ardından 6 Kasım 2021 tarih ve 31651 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Kanunla vergi uygulamalarını etkileyen aşağıdaki konularda düzenlemeler yapılmıştır:

  1. Mal ve hizmet ihracatçılarının finansman ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak ve teminat yetersizliği içinde olan ihracatçılar lehine münhasıran ihracat kredileri için kefalet vermek amacıyla kurulmuş olan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketine kurumlar vergisi muafiyeti tanınmış; damga vergisi, harç ve KDV istisnası sağlanmıştır. Ayrıca bu kurumun gelirleri üzerinden Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi uyarınca vergi kesintisi yapılmayacağı hükme bağlanmıştır.
  2. 5941 sayılı Çek Kanununun geçici 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “31/12/2021” ibaresi “31/12/2023” şeklinde değiştirilerek, üzerindeki yazılı keşide tarihinden önce çeklerin ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz olmasına ilişkin düzenlemenin uygulama süresi 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu değişik nedeniyle vadeli çeklerde reeskont uygulama imkânı iki yıl daha devam edecektir.
  3. Türk Ticaret Kanununun 543 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci ve ikinci cümlelerinde yer alan “altı” ibareleri “üç” şeklinde değiştirilerek, tasfiyenin daha kısa sürede sonuçlandırılabilmesi mümkün hale getirilmiştir.
  4. 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmek suretiyle, 6 Kasım 2021 tarihinden itibaren ilk kez faaliyete geçecek serbest bölgelerde serbest bölge işleticilerine kurumlar vergisi istisnası getirilmiştir:

    EK MADDE 4 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçici 2 nci madde uyarınca ilk kez faaliyete geçecek serbest bölgelerde, işleticilerin serbest bölgelerin işletilmesi ile ilgili faaliyetlerden elde ettikleri kazançları, 30 yılı geçmemek ve Ticaret Bakanlığınca kendilerine verilecek ilk faaliyet ruhsatında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisna, münhasıran alım satım veya depo işletmeciliği faaliyet ruhsatı sahibi kullanıcılardan elde edilen kazançlar ile 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini kapsamaz. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Yukarıda belirtilen konularla ilgili sirkülerlerimiz en kısa sürede hazırlanarak bilgilerinize sunulacaktır.

Kanuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.