Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2021-095

01 Temmuz 2021

Yayımlandığı Yer  : LEBİB YALKIN DERGİSİ –

                              Temmuz 2021 Sayı : 211

Mehmet Emek KURT

Yeminli Mali Müşavir

TAŞINMAZLARIN VE AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERİN YENİDEN DEĞERLENMESİ

ÖZET:

2018 yılında mükelleflerin aktiflerinde yer alan taşınmazların değerinin Yİ-ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınarak, yeniden belirlenmesine imkân sağlanmış, değer artışı üzerinden % 5 oranında vergi uygulanmıştı. 09.06.2021 tarihinde yayımlanan 7326 sayılı Kanunla taşınmazların ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlenmesine (güncellenmesine) yeniden olanak sağlanmıştır. Getirilen düzenleme kapsamında, sadece taşınmazlar değil, ATİK’ler de yeniden değerlemeye tabi tutulabilir. Değer artışı üzerinden alınacak vergi % 2 oranındadır. Uygulamadan yararlanmak için 31/12/2021 tarihine kadar yeniden değerleme işleminin yapılması gerekmektedir. Yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazların & amortismana tabi iktisadi kıymetlerin amortismanı, yeniden değerleme sonrasında bulunan değerler üzerinden ayrılacaktır. Yeniden değerlenmiş kıymetlerin satışı halinde, satış kazancı yeniden değerlenmiş tutarlar üzerinden hesaplanmalıdır. Yeniden değerleme uygulaması zorunlu değildir. Taşınmazların ve / veya ATİK’lerin tamamı veya bir kısmı için bu uygulamadan yararlanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Taşınmaz & ATİK, Yeniden Değerleme, Yİ-ÜFE, % 2 Vergi, Fon Hesabı, Amortisman Uygulaması ve Kıymetlerin Satışı

  1. GİRİŞ:

Mükelleflerin kayıtlarını güncel değerlere getirmesini sağlayan enflasyon düzeltmesi en son 2004 yılında uygulanmıştı. Ancak, bu tarihten sonra Vergi Usul Kanununun “Enflasyon Düzeltmesi ve Yeniden Değerleme Oranı” başlıklı mükerrer 298 inci maddesinde yer alan şartlar oluşmadığı için mükelleflerin kayıtlarında yer alan iktisadi kıymetler tarihi maliyetle kalmıştır.

Diğer taraftan, 7144 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile Vergi Usul Kanununa (VUK) eklenen geçici 31’inci madde uyarınca, 2018 yılında mükelleflerin aktiflerinde yer alan taşınmazların değerinin Yİ-ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınarak, yeniden belirlenmesine imkân sağlanmıştı. Uygulamadan yararlanmak isteyen mükellefler yalnızca taşınmazlarını, 30 Eylül 2018 tarihine kadar anılan Kanunda belirtilen şartlarla yeniden değerlemişlerdi.

7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”[1] (ilerleyen bölümlerde “7326 sayılı Kanun” olarak anılacaktır) uyarınca, VUK’un geçici 31’inci maddesinde yapılan yeni düzenlemeler çerçevesinde, taşınmazların ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin (ATİK) yeniden değerlenmesine (güncellenmesine) yeniden olanak sağlanmıştır. Getirilen düzenleme kapsamında, sadece taşınmazlar değil, ATİK’ler de yeniden değerlemeye tabi tutulabilir. Diğer taraftan, 2018 yılındaki değer artışları üzerinden % 5 oranında hesaplanan verginin oranı, % 2’ye düşürülmüştür.

7144 sayılı Kanunla VUK’a eklenen geçici 31’inci maddesi kapsamında yapılan yeniden değerleme uygulamasının usul ve esaslarının belirlendiği 500 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği[2] yayımlanmıştır. Taşınmazların ve ATİK’lerin yeniden değerlenmesine (güncellenmesine) yeniden olanak sağlayan 7326 sayılı Kanunda; 7144 sayılı Kanunla getirilen taşınmazlar için öngörülen hükümlerin, amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için de geçerli olduğu hüküm altına alınmıştır. Buna göre, 500 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin 7326 sayılı Kanuna aykırı olmayan düzenlemeleri, geçerliliğini korumaktadır. Dolayısıyla yazımızda, 500 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin ilgili düzenlemeleri de dikkate alınmıştır.

Yazımızda, taşınmazların ve ATİK’lerin yeniden değerlemesine ilişkin olarak getirilen düzenlemelere ve uygulamaya ilişkin örneklere yer verilecektir[3].

Devamını okumak için lütfen dosyayı indiriniz.


[1] 09.06.2021 tarih ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[2] 06.07.2018 tarih ve 30470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[3] Bu yazımızın hazırlanmasında, 09.06.2021 tarih ve 2021/078 sayılı, “7326 Sayılı Kanunun Taşınmazların Ve Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlenmesine İlişkin Düzenlemeleri” başlıklı BDO DENET Sirkülerinden yararlanılmıştır.