Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2021-087

21 Haziran 2021

GÜMRÜK ALACAKLARININ 7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

2021/74 sayılı Sirkülerimizde açıklandığı üzere, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunla çeşitli aşamalardaki gümrük alacakları da yapılandırılmıştır.

Buna göre 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları yapılandırma kapsamındadır.

Ticaret Bakanlığı, 21 Haziran 2021 tarihli ve 31518 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ) ile gümrük alacaklarının 7326 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemiştir.

Tebliğde,

 • Kesinleşmiş alacaklar,
 • Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacak asılları,
 • İtiraz/İstinaf veya temyiz aşamasında bulunan alacaklar,
 • Kesinleşmemiş idari para cezaları,
 • İnceleme ve tahakkuk safhasında olan işlemler,
 • Kendiliğinden yapılan beyanlar,
 • Çeşitli hükümler,
 • Başvuru şekli ve süreler,
 • Gümrük idarelerince yapılacak işlemler,
 • Ödeme süresi,
 • Süresinde ödenmeyen taksitler,
 • Kesinleşmiş gümrük vergileri alacağında tahsil edilecek tutarın tespiti,
 • Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan gümrük vergileri alacağında tahsil edilecek tutarın tespiti,
 • Yİ-ÜFE tutarının hesaplanması,
 • Yİ-ÜFE tutarının hesaplanmasında esas alınacak diğer hususlar,
 • Ödeme ve taksitlendirmede katsayı uygulaması
 • Tecil edilen alacakların yapılandırılması,
 • 6736, 7020, 7143 ve 7256 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılan alacaklar,
 • İade edilmeyecek alacaklar,
 • Davadan vazgeçme,
 • Ortak hükümler,
 • Yetki,

konularında detaylı açıklamalara yer verilmiştir.

Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.