Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2021-053

08 Nisan 2021

ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİNDE (SIRA NO:1) TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Bilindiği üzere, Ticaret Bakanlığınca ve Bakanlığın görev alanı kapsamında olan il ve ilçe tüketici hakem heyetlerince düzenlenen elektronik tebligatlara ilişkin usul ve esaslar 25.01.2018 tarih ve 30312 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No:1)nde (Tebliğ) düzenlenmiştir.

Ticaret Bakanlığı tarafından gönderilen tebligatlar, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kurmuş olduğu e-tebligat sistemine kayıtlı mükelleflere bu sistem aracılığı  ile   İnternet Vergi Dairesi  (https://intvrg.gib.gov.tr) Diğer Kurum Tebligatları ve İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr)/E_TEBLİGAT) bölümünde sunulmaktadır.
 
E-Tebligat sistemi ile gönderilen belgeler, mükellefin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılmaktadır.

Tebliğ’de, 01.04.2021 tarih ve 31441 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  “Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:2)” (Değişiklik Tebliği) ile bazı değişiklikler yapılmıştır.

Değişiklikler yayım tarihi olan 01.04.2021 tarihinde yürürlüğe girmiş olup kısaca aşağıdaki gibidir:

  1. Tebligatların 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği yöntemi devam etmekte olup Ticaret Bakanlığı tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu kapsamında yapılan tebligatların da bu şekilde yapılacağı açıklaması ilave edilmiştir.
  2. Tebliğ’de mevzuat güncellemeleri yapılmış olup Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığının şimdiki adları ilgili yerlerde değiştirilmiştir.

Değişiklik Tebliği’ne buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,