Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2021-049

05 Nisan 2021

KURUMLAR VERGİSİ ORANININ 2 YIL İÇİN ARTIRILMASINI DA İÇEREN TORBA YASA TEKLİFİ MECLİSE SEVK EDİLMİŞTİR

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Gerekçesi 2 Nisan 2021 tarihinde Meclis Başkanlığına sunulmuştur.

Teklifin 14 üncü maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 13’üncü madde ile halen %20 olan kurumlar vergisi oranının, 2021 yılı kurum kazançları için %25, 2022 yılı kurum kazançları için ise %23 olarak uygulanması öngörülmektedir.

Bu oranlar özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlarına uygulanacaktır.

Hatırlanacağı üzere, Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 10’uncu maddesi uyarınca, %20 olan kurumlar vergisi oranı 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine) ait kurum kazançları için %22 olarak uygulandıktan sonra 2021 yılı kazançlarından itibaren kanuni oran olan %20’ye düşmüştü.

Söz konusu geçici 10’uncu maddenin ikinci fıkrası ile Cumhurbaşkanına, %22 oranını %20 oranına kadar indirmeye yetki verilmiş olmakla birlikte bu yetki hiç kullanılmamıştı.

Gündemdeki torba yasada yer alan düzenlemede ise 2 yıl için artırılan oranı %20’ye indirme konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmemektedir.

Torba yasa teklifinin 17’nci maddesinde, kurumlar vergisi oranının artırılmasını öngören geçici 13’üncü maddenin yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.

Bu teklifin 2021 yılına ilişkin birinci geçici vergi döneminin beyan tarihinden önce kanunlaşması beklenmektedir.

Bu durumda 2021 yılı kazançları için belirlenen %25 oranı, birinci geçici vergi dönemi kazançlarına uygulanacak mıdır?

2021 yılına ait birinci geçici vergi beyan dönemi 1 Nisan 2021 tarihinde başlamış olup, beyannamelerin 17 Mayıs 2021 tarihine kadar verilmesi ve tahakkuk edecek geçici vergilerin bu tarihe kadar ödenmesi gerekir. Yani torba yasa teklifi Mecliste görüşülürken hazırlıklarını tamamlayan mükellefler geçici vergi beyannamelerini verebilirler.

Teklifin, birinci geçici vergi dönemi 31 Mart 2021 tarihinde sona erdikten ve 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle beyan dönemi başladıktan sonra yasalaşacağı varsayımıyla, birinci geçici vergi dönemi için beyan edilecek kurum kazançlarına yüzde 25 oranının uygulanmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bize göre, 2021 yılı birinci geçici vergi beyannamesinde 31 Mart 2021 tarihî itibariyle geçerli olan yüzde 20 oranının uygulanması gerekir.

Torba yasa teklifine, kurumlar vergisi oran artırımının ilişki hükmün konulması ile daha önce kamuoyu ile paylaşılan kurum kazançlarından alınması öngörülen peşin stopaj uygulamasından vazgeçildiği anlaşılmaktadır.

Teklifle yapılması öngörülen diğer değişiklikler ise özetle şöyledir:

-   Çiftçilerin 31/12/2020 tarihi itibariyle tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılmış Tarım Kredi Kooperatiflerine olan tarımsal kredi borçlarının yapılandırılması,

-   Zamanaşımı nedeniyle TMSF’ye ve Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne devredilen alacak ve emanetlerin, hak sahiplerinin talepleri durumunda iade edilerek mülkiyet hakkının güvence altına alınması,

-   Yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde çalışanların Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primlerinin İşsizlik Fonundan karşılanması ve yine bu sektörde çalışıp Nisan ve Mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara 1.500 TL ödeme yapılması,

-   Gerekli teknik altyapının bulunduğu ceza infaz kurumlarında hükümlülerin elektronik yöntemlerle de mektup alıp gönderebilmelerine imkân sağlanması,

-   6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun menkul ve gayrimenkul mal satışlarına yönelik hükümlerinde değişiklik yapılarak haczedilen malların elektronik ortamda da satışının sağlanması,

-   4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında imalatçı tarafından bu malların komisyoncuya veya konsinyi işletmelere verildiği anda vergilendirilmesi,

-   Hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki ayın dikkate alınmasına yönelik düzenleme yapılması,

-   Sosyal güvenlik prim teşviki, destek ve indirimlerinden 6 ay geriye dönük olarak yararlanabilme uygulamasına son verilmesi,

-   Ayrıca, diğer bazı konulara ilişkin olarak ihtiyaç duyulan kanuni düzenlemelerin hayata geçirilmesi,

Teklifin Komisyon veya Genel Kurul görüşmeleri sırasında değiştirilmesi mümkündür. Bu gelişmeler sizlere aktarılacaktır.

Teklife ve Gerekçesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.