Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2021-047

02 Nisan 2021

Yayımlandığı Yer  : YAKLAŞIM YAYINCILIK DERGİSİ

                              Nisan  2021 – Sayı : 340

Mehmet MAÇ

Yeminli Mali Müşavir

GAYRIMENKUL VE TAŞIT ALIMLARINDA GİDER PUSULASININ GEREKLİ OLDUĞU YÖNÜNDEKİ İDARİ GÖRÜŞÜ VE BU GÖRÜŞE DAYANAN  ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINI DOĞRU BULMUYORUZ

ÖZET :

Gider pusulası sadece ;

  • Fatura veremeyen (vergiden muaf) esnaftan yapılan mal veya hizmet alımları ile,
  • Altın, mücevher gibi zati eşyaların alımının

tevsikinde aranan bir belge türüdür.

Taşınmaz ve motorlu vasıta alımlarının gider pusulası ile belgeleneceğine dair kanun veya tebliğ hükmü yoktur.

Zaten gayrımenkul satışları tapu kayıtları ile, motorlu araç satışları noter evrakı ile resmen belgelendiği için ayrıca gider pusulası düzenlenmesine ihtiyaç göstermez.

Maliye İdaresi ise, tescilli ve resmi belgeli bu alımlar için ayrıca gider pusulası tanzim edilmesinin gerekli olduğu yönünde özelgeler vermeye devam etmektedir.

Vergi müfettişleri de bu özelgeleri dikkate alarak özel usulsüzlük cezası öngören raporlar yazmaktadırlar.

Söz konusu idari görüşe katılmıyoruz dolayısıyla kesilen özel usulsüzlük cezalarının yasaya aykırı olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler : VUK’nun 234 üncü maddesi, gider pusulası, gayrımenkul, taşınmaz, oto, motorlu taşıt, fatura benzeri belge, zati eşya.

1.     GİDER PUSULASININ UYGULAMA ALANI MOTORLU TAŞIT VE GAYRIMENKUL ALIMLARINI KAPSAMAMAKTADIR :

Gider pusulası Vergi Usul Kanunu’nun 234 üncü maddesinde aşağıdaki gibi düzenlenmiş olup, maddenin üçüncü bendinde gider pusulasının hangi durumlarda düzenleneceği belirlenmiştir :

“Gider Pusulası

Madde 234

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin :

1. (Mülga : 22.7.1998 – 4369/82 md.)

2. (Mülga : 22/7/1998 – 4369/82 md.)

3. VERGİDEN MUAF ESNAFA ; YAPTIRDIKLARI İŞLER VEYA ONLARDAN SATIN ALDIKLARI EMTİA içinde tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir.

Bu belge birinci ve ikinci sınıf tüccarların, ZATİ EŞYALARINI SATAN KİMSELERDEN SATIN ALDIKLARI ALTIN, MÜCEVHER GİBİ KIYMETLİ EŞYA İÇİN DE TANZİM EDİLİR.

Gider pusulası, işin mahiyeti, emtianın cins ve nev’i ile miktar ve bedelini ve iş ücretini ve işi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adları ile soyadlarını (Tüzel kişilerde unvanlarını) ve adreslerini ve tarihi ihtiva eder ve iki nüsha olarak tanzim ve bir nüshası işi yapana veya malı satana tevdi olunur. Gider pusulaları, seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir.”

Görüldüğü gibi gider pusulası kanunen, sadece vergiden muaf esnaftan yapılan mal ve hizmet alımları ile altın, mücevher gibi zati eşyaların alımında düzenlenen ve fatura rolü oynayan bir mali belge olup, bu belge şahsi olarak satılan gayrımenkullerin ve motorlu taşıtların alımında aranmamaktadır.

Gider pusulasının taşınmaz ve oto alımlarında düzenlenmesi gerektiği yönünde bir tebliğ hükmü de yoktur.

2.     GAYRIMENKUL VE MOTORLU TAŞIT SATIŞLARI RESMİ BELGELİ OLDUĞU İÇİN AYRICA     GİDER PUSULASI DÜZENLENMEMESİ BİR USUL HATASI VEYA BELGE EKSİKLİĞİ OLUŞTURMAMAKTADIR:

Taşınmaz satışları tapu kayıtlarıyla, motorlu taşıt satışları noter belgeleri ile tevsik edildiği için, ayrıca gider pusulası düzenlenmesi gereksizdir.

Böyle gereksiz bir formalite yerine getirilmediği için özel usulsüzlük cezası kesilmesi hiç mantıklı değildir.

3.     MALİYE İDARESİ, FATURA İLE BELGELENMEYEN TAŞINMAZ VE OTO ALIMLARINDA GİDER PUSULASI DÜZENLENMESİ GEREKTİĞİ YÖNÜNDE ÖZELGELER VERMEKTE OLUP BU ÖZELGELER HEM KANUNA HEM DE 230 NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNE AYKIRIDIR :

Gayrımenkul ve motorlu taşıt alımları kanunen gider pusulası gerektirmemekte ve böyle bir gerekliliği öne süren Tebliğ hükmü olmadığı gibi, motorlu taşıt satışları için sadece noter belgesinin yeterli olduğuna dair tebliğ mevcuttur.( aşağıda belirttiğimiz 230 nolu GV Tebliği.)

3.1. Özelgeler:

Buna rağmen Maliye İdaresi fatura ile belgelenmeyen taşınmaz ve oto alımları için gider pusulası düzenlenmesi gerektiğini ileri süren özelgeler vermektedir.

 

Bu yazımızdaki görüşlerimize paralel fikirler içeren bir makalede[1] bahsi geçen özelgelerdeki konumuz ile ilgili kısımlar şöyledir:

 

Bu açıklamalara göre noter satış senedinin Vergi Usul Kanunu’nda yer alan vesikalardan biri olmaması nedeniyle vergi mükellefiyeti olmayan kişilerden noter satış senedi ile satın alacağınız taşıtlar için gider pusulası düzenlemeniz

Devamını okumak için lütfen dosyayı indiriniz.

[1] Sayın Dr. Hasan AYKIN tarafından hazırlanan ve vergidosyasi.files.wordpress.com adresli sitede yayınlanan “İŞLETMELERİN NİHAİ TÜKETİCİDEN TAŞIT VEYA TAŞINMAZ ALIMLARINDA GİDER PUSULASI DÜZENLENMESİ ZORUNLU MUDUR ?” başlıklı makale.