Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2021-037

08 Mart 2021

TASARRUF FİNANSMAN SİSTEMİNİ DÜZENLEYEN 7292 SAYILI KANUN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.

“04.03.2021 tarih ve 7292 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (7292 sayılı Kanun) 07.03.2021 tarih ve 31416 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Kanun yayımlandığı tarih olan 07.03.2021 günü yürürlüğe girmiştir.

Kanun’la tasarruf finansman faaliyetlerine ve bu faaliyetlerin denetlenmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Tasarruf Finansman Sistemi”, en genel anlamıyla firma ve müşteri arasında önceden kararlaştırılmış olan ya da müşteri grupları içinde çekiliş yapma gibi yöntemlerle belirlenen vadeye kadar müşterinin birikim yapması karşılığında müşterilere taşıt çatılı işyeri veya konut edinebilmeleri amacıyla finansman kullandırılması faaliyeti şeklinde tanımlanabilir.

7292 sayılı Kanun’la özetle aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

 1. Tasarruf finansman sistemini icra eden firmaların fınansal aracılık faaliyetinde bulundukları değerlendirildiğinden sisteme kaynak aktaran müşterilerin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla BDDK’nın denetim ve gözetim çatısı altına alınmaları ve bu çerçevede ayrı bir lisans türünün ihdas edilmesi,
 2. Lisans verilenler dışındaki kişi veya kurumların sistemi izinsiz ve lisansız şekilde icra etmelerinin yasaklanması ve yaptırıma bağlanması,
 3. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce sistemi icra etmekte olan firmalara, mevzuata intibak sağlamaları amacıyla süre verilmesi,
 4. Lisans şartları, izin verilen faaliyetler, şirketlerin organizasyon yapıları, özkaynak ve likiditelerine ilişkin kısıtlamalar, müşterilerden toplanan fonların ve müşterilerin korunması, karşılık ve ihtiyat fonu ayırma, muhasebe ve raporlama ile denetim otoritesinin yetkilerine ilişkin düzenlemeler yapılması,
 5. Müşterilerden toplanan kaynakların firmanın dahil olduğu grup içindeki diğer faaliyetlerde kullanılmasını önlemek amacıyla münhasıran belirli likit fınansal varlıklara yatırılması zorunluluğunun getirilmesi,
 6. Mevcut firmaların iç sistemleri başta olmak üzere uygun organizasyon ve yönetsel yapılarının tesis edilmesi,
 7. Tasarruf finansman şirketlerinin faizsiz esaslara göre çalışması ve buna ilişkin kurumsal uygulamaların tesis edilmesi,
 8. Tasarruf finansman müşterilerinin sözleşme fesih ve sözleşmeden cayma haklarını kullanmaları durumunda birikimlerinin iade edilmesini engelleyen kişilere ve zimmet suçu işleyen tasarruf finansman şirketi yönetici ve mensuplarına yönelik adli ceza hükümlerinin düzenlenmesi,
 9. Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla sistem kapsamında faaliyette bulunan firmaların iradi tasfiye haricinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan denetimler sonucunda yükümlülüklerini sürdüremeyecek şekilde mali durumlarının bozulduğunun tespiti ile düzeltici, iyileştirici veya kısıtlayıcı önlemlerden sonuç alınamaması halinde en az üç üyeden oluşan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından bildirilecek üyelerden oluşan bir tasfiye kurulu tarafından tasfiyelerinin yapılması,
 10. Mali durumlarının bozulması nedeniyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararıyla tasfiyesine karar verilen şirketler hakkında tasfiye sürecinin tasfiye komisyonunun gözetiminde etkin şekilde gerçekleştirilebilmesi ve bu sayede tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin mümkün olan en üst seviyede korunabilmesi amacıyla şirket yöneticilerinin sorumluluğunu da içerecek şekilde 5411 sayılı Bankacılık Kanununda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından tasfiyeye tabi tutulan bankalar hakkında getirilen belirli hükümlerin, tasarruf finansman şirketleri hakkında da uygulanması,
 11. Tasarruf finansman şirketleri tarafından müşterilere sağlanan veya sağlanacak finansmana karşılık teminat gösterilen taşınmazların ipotek işlemlerinin, tarafların istemi hâlinde, imzalanan tasarruf finansman sözleşmesine istinaden tapu müdürlüklerinde tapuya tescil olunabileceği.
 12. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte tasarruf finansman faaliyeti yürütenlerin, yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma başvuruda bulunarak, başvuru sırasında durumlarını en geç altı ay içinde Kanun hükümlerine uygun hâle getireceklerine veya müşteri hak ve menfaatlerini zarara uğratmadan tasfiye olacaklarına dair bir plan sunmaları ve planın uygun görülmesi hâlinde gereken işlemleri planda belirlenen süreler içerisinde yerine getirmeleri,
 13. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan faktoring şirketlerinin bu Kanunun yürürlüğünü müteakip bir yıl içinde, finansal kiralama ve finansman şirketlerin ise altı ay içinde ödenmiş sermayelerini en az 50 milyon TL’na çıkarmaları,
 14. Mevcut Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği’nin unvanının Finansal Kurumlar Birliği olarak değiştirilmesi, varlık yönetim şirketleri (halen ruhsatı olanların Kanunun yayımını takiben 1 ay içinde) ile tasarruf finansman şirketlerinin (intibak süresi içinde) ve Kurumun gözetim ve denetimine tabi diğer kuruluşlardan Kurulca uygun görülenlerin de bu Birliğe üye olmaları.

Saygılarımızla,