Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2021-006

05 Ocak 2021

Mehmet MAÇ

Yeminli Mali Müşavir

PERSONELE VE YÖNETİCİLERE İŞİN İCABI OLARAK  GİYİM EŞYASI KULLANDIRILMASININ VERGİSEL BOYUTU

ÖZET:

Firmalar tarafından personele veya yönetim kurulu üyeleri ve müdürlere muhtelif nedenlerle giyim eşyası verildiği malumdur.

  • Özel yaşamda kullanması amacıyla ve geri alınmamak üzere verilen elbiseler ayın ücret niteliğinde olup KDV dahil alış bedelinin brüte götürülmesi suretiyle gelir vergisi stopajı hesabına konu edilmesi gerekmektedir. SGK primi hesaplanması gerekmez. (Damga vergisi stopajı gerekip gerekmediği tartışmalıdır.)
  • İşin icabı olarak kullandırılan ve demirbaş olarak firma mülkiyetinde tutulan (sonradan geri alınmak üzere verilen), giyim eşyasının alış bedeli ise, gider veya maliyet kaydedilir ve KDV’si indirilir.

Maliye İdaresi ise günlük yaşamda kullanılabilecek nitelikteki elbiselerin tümünü ( işin icabı olarak verilmiş olsa dahi ) ücret unsuru saymakta stopaj ve damga vergisi hesaplanmasını istemektedir.

Bizim görüşümüz, niteliğine bakılmaksızın işin icabı olarak ve geri alınmak şartıyla verilen tüm giyim eşyasının firma gideri olduğu (stopaj gerektirmediği ve KDV indirimi yapılabileceği) yönündedir.

Gündelik giyim şeklindeki demirbaş giyim eşyasının firma gideri veya maliyeti olup olmadığı yönünde az sayıda yargı kararı mevcuttur.

Anahtar Kelimeler:

GVK ‘nun 27/2. maddesi, personele ve yöneticilere elbise verilmesi, giyim yardımı, personel giyimi, işin icabı olarak personele kıyafet kullandırılması, üniforma, demirbaş giyim eşyası

1. ELBİSENİN AYNİ ÜCRET UNSURU OLARAK VERİLMESİ :

  • Elbise, ayakkabı, etek, gömlek gibi giyim eşyalarının, personel veya yöneticilerin hizmetinin karşılığının ödenmesi anlamında (ayın ücret olarak ) verilmesi (mülkiyetinin devredilmesi) halinde, giyim eşyalarının teslim edildiği ay için düzenlenecek ücret bordrosunda söz konusu giyim eşyasının KDV dahil tutarının net ücret olarak gösterilmesi ve brüte götürülmek suretiyle gelir vergisi stopajına tabi tutulması, KDV dahil giyim maliyeti ile stopaj toplamının gider veya maliyet olarak kayda alınması gerekmektedir. (GVK’nun 40 ıncı maddesindeki 1 ve 7 no.lu bentler)
  • Ücret unsuru niteliğindeki giyim eşyalarının personele verilmesi, ayın ücret vasfı nedeniyle SGK prim matrahına dahil edilmez (5510 Sayılı Kanun’un 80/4-b maddesi).

Ayın ücret mahiyetindeki teslimatların ücretlere ilişkin damga vergisini gerektirmediği görüşündeyiz. Çünkü ücret ödemelerini belgeleyen kağıtlarda damga vergisi öngören hükümde sadece NAKDEN (veya banka havalesi ile yahut çek-senet verilerek ) yapılan ücret ödemeleri (para makbuzları) kapsama alınmış, yani ayın olarak verilen ücret unsurlarına ilişkin kağıtlar (ayniyat makbuzları) damga vergisinin kapsamına alınmamıştır.(Damga Vergisi Kanunu’na bağlı (1) sayılı Tablonun IV/1-b pozisyonu)  Maliye İdaresi bu açık hükme rağmen ayın olarak verilen ücret unsurlarında da damga vergisi aramaktadır. Ayın ücret unsurlarının verilmesinde damga vergisi gerekip gerekmediğine ilişkin yargı kararına rastlanmamıştır.

Devamını okumak için lütfen dosyayı indiriniz.