Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Gümrük ve Dış Ticaret 2023-012

31 Mart 2023

HAFTALIK GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET GELİŞMELERİ

Gümrük ve Dış Ticaret alanında 18.03.2023-31.03.2023 tarihleri arasında gerçekleşen önemli gelişmeler ve değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.

 1. İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/7) YAYIMLANMIŞTIR

23.03.2023 tarihli ve 32141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği (Tebliğ No: 2023/7) yayımlanmış ve 22.04.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Tebliğde, gaz yakıtlı ocaklar, vakumlu elektrik süpürgeleri, mikserler, meyve ve sebze presleri, komple setler, elektrikli ısıtıcılar, çay kahve makineleri, kettle, buharlı ütü, ısıtmalı hava perdeleri, fritöz, ekmek kızartma ve tost makinaları, airfryer vb. alet ve makinaların (sadeceTebliğde belirlenen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

İlgili Tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. 7440 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

23.03.2023 tarihli ve 32141 sayılı Resmi Gazete’de “7440 sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ” yayımlanmıştır.

7440 sayılı Kanuna göre; 31/12/2022 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gümrük idarelerince takip edilen gümrük vergileri ve bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ile idari para cezaları Kanun hükümlerinden yararlanılabilecek ve Kanun uygulamasında bunların 12.03.2023 tarihi itibariyle bulunduğu safha dikkate alınacaktır.

Gümrük yükümlülüğü ile ilgili Kanun kapsamına giren alacaklar aşağıdaki gibidir:

 • Kesinleşmiş alacaklar 
 • Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacak asılları 
 • İtiraz/istinaf veya temyiz aşamasında bulunan alacaklar
 • Kesinleşmemiş idari para cezaları
 • İnceleme ve tahakkuk safhasında olan işlemler
 • Kendiliğinden yapılan beyanlar

İlgili Tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. BELİRLİ TIBBİ CİHAZLARIN VE İN VİTRO TANI AMAÇLI TIBBİ CİHAZLARIN GEÇİŞ HÜKÜMLERİNİ TADİL EDEN AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY TÜZÜĞÜ YAYIMLANMIŞTIR

Bilindiği üzere; Avrupa Birliği (AB) güncel tıbbi cihaz mevzuatına tam uyum çalışmaları kapsamında, (AB) 2017/745 sayılı Tıbbi Cihazlar Tüzüğü (MDR) ile (AB) 2017/746 sayılı İn Vitro Tanı Tıbbi Cihaz Tüzüğüne (IVDR) tam uyumlu olan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” ile  “İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” 2/6/2021 tarihli ve 31499 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Avrupa Komisyonu tıbbi cihazların tedarik edilememe riskini azaltmak amacıyla “(AB) 2017/745 sayılı ve (AB) 2017/746 sayılı Tüzükleri belirli tıbbi cihazların ve in vitro tanı amaçlı tıbbi cihazların geçiş hükümlerini tadil eden Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü”  20 Mart 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek şekilde 20 Mart 2023 tarihinde AB Resmi Gazetesinde yayımlanmıştır. 

Bu kapsamda, 90/385/EEC sayılı Direktif veya 93/42/EEC sayılı Direktif uyarınca düzenlenmiş olan cihazlar, bu Tüzükte belirtilen koşulları yerine getirmeleri şartıyla

 • Sınıf III cihazlar ve sütürler, zımba telleri, dental dolgular, dental braketler, diş kronları, vidalar, kamalar, plaklar, teller, pinler, klipsler ve konektörler hariç sınıf IIb implante edilebilir cihazlar için 31 Aralık 2027,
 • Yukarıda kapsananlar dışındaki sınıf IIb cihazlar, sınıf IIa cihazlar ve steril durumda veya ölçüm fonksiyonuna sahip olarak piyasaya arz edilen sınıf I cihazlar için 31 Aralık 2028,
 • 93/42/EEC sayılı Direktif uyarınca uygunluk değerlendirme prosedürünün bir onaylanmış kuruluşun dahiliyetini gerektirmediği, 26 Mayıs 2021 tarihinden önce uygunluk beyanı düzenlenmiş ve MDR uyarınca uygunluk değerlendirme prosedürü bir onaylanmış kuruluşun dahiliyetinin gerektiği cihazlar için 31 Aralık 2028,

tarihlerine kadar piyasaya arz edilebilecek veya hizmete sunulabilecektir. 

Söz konusu Tüzüğün yürürlük tarihi itibari ile ülkemizde de geçerli olacak şekilde Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin geçiş hükümleri ile İn Vitro Tanı Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinde gerekli değişiklikler yapılması amacıyla çalışmalar yürütülmektedir.

İlgili Tüzük ve çevirisine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

İlgili Duyuruya ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. VARIŞ ÖNCESİ GÜMRÜK İŞLEMLERİNE EKLENECEK GTİP’LER VE UYGULAMAYA İLİŞKİN KILAVUZ GÜNCELLENMİŞTİR

Bilindiği üzere, denizyolu konteyner taşımacılığında uygulanmak üzere varış öncesi gümrüklemeye ilişkin Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No:1), 23 Ocak 2019 tarihli ve 30664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, 15 Nisan 2021 tarihli ve 31455 sayılı Resmi Gazete'de yapılan Tebliğ değişikliği ile uygulama havayolu taşımacılığında da yaygınlaştırılmıştır.

Anılan Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında Tebliğ hükümlerinden yararlanacak eşyanın Bakanlık internet sitesinde duyurulacağı ifade edilmiştir.

Söz konusu uygulamadan yararlanacak eşya listesi Ek-1’de ve uygulamayla ilgili kılavuz ise Ek-2’de yer almaktadır. Güncellenen kılavuzda Denizyolu ve Havayolu taşımacılığına özel hususlar belirtilmiş ve bir taşıma senedine bağlı birden fazla gümrük beyannamesinin açılmasına da imkan sağlanmıştır.

Ek-1 ulaşmak için tıklayınız (Güncellenme tarihi 08.03.2023)

Ek-2 ulaşmak için tıklayınız (Güncelleme tarihi 09.11.2021)

İlgili Duyuruya ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. İSTİSNAİ KIYMETLE BEYAN TALEPLERİNİN TPS ÜZERİNDEN YAPILABİLMESİNE İLİŞKİN GENELGE (GENELGE: 2023/8) VE KILAVUZ YAYIMLANMIŞTIR

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2) Ek-1 kapsamında düzenlenen İstisnai Kıymetle Beyan Formu'nun Tek Pencere Sistemi'ne alınmasına ilişkin 06.01.2023 tarihli ve 2023/3 Sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış olup, Gümrük Yönetmeliği'nin 53. maddesinin 1 inci fıkrasının b ve c bentleri ile Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2) kapsamındaki “istisnai kıymetle beyan” taleplerinin Tek Pencere Sistemi üzerinden yapılabilmesine ilişkin 23.03.2023 tarihli ve 2023/8 sayılı Genelge ve söz konusu başvurular için hazırlanan Yükümlü Kılavuzu yayımlanmıştır.

23.03.2023 tarihli ve 2023/8 sayılı Genelge'de belirtildiği üzere, royalti/lisans kapsamındaki başvurular Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine yapılacak, diğer başvurular ise yükümlüsünce otomatik onay işlemi yapılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

İlgili Genelgeye ulaşmak için lütfen  tıklayınız.

İlgili Kılavuza ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDA ÇEVRE KATKI PAYI TAHSİLATI

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün konuyla ilgili 21.03.2023 tarihli yazısında, dahilde işleme rejimi kapsamında geçici ithali gerçekleştirilen eşyanın ithali kontrole tabi yakıt, atık ve hurdalardan olması halinde çevre katkı payının teminata mı bağlanacağı yoksa tahsili cihetine mi gidileceği hususunda tereddütler olduğu ifade edilerek, konuya ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılan görüşmelere göre dahilde işleme rejimi kapsamında geçici ithal edilen söz konusu eşyalarda çevre katkı payının 2872 sayılı Çevre Kanununun 18'inci maddesi hükmü uyarınca tahsil edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

İlgili Yazıya ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. İHRACI KAYDA BAĞLI MALLAR LİSTESİNE SÜT VE KREMA, TEREYAĞI, PATATES, KURU SOĞAN, ADİ FASULYE VE KIRMIZI MERCİMEK EKLENMİŞTİR

25.03.2023 tarihli ve 32143 sayılı Resmi Gazete’de İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( İhracat 2023/6) yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğle, İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine aşağıdaki ürünler eklenmiştir.

 • Süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler): (GTP: 0402)
 • Tereyağı: (GTP: 0405.10)
 • Patates (taze veya soğutulmuş): Diğerleri: (GTP: 0701.90)
 • Kuru soğan: (GTİP: 0703.10.19.00.11)
 • Adi fasulye (beyaz fasulye dahil) (Phaseolus vulgaris): (GTİP:0713.33.90.00.19)
 • Kırmızı mercimek (GTİP: 0713.40.00.00.13)

İlgili Tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. KÜÇÜK EV ALETLERİNE İLİŞKİN GÖZETİM TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Küçük Ev Aletlerine İlişkin 2023/7 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde aşağıdaki konularda değişiklikler yapılmıştır:

 • Gözetim kapsamına alınan birim gümrük kıymeti 100 doların altında olan 8516.79.20.00.00 GTİP'li airfryer ve fritözler listeden çıkarılmıştır.
 • 8508.11.00.00.19 GTİP'li şarj edilebilen dik kullanımlı elektrik süpürgeleri listeden çıkarılmıştır.
 • 8509.40.00.00.12 GTİP'li mikserlerde tezgah üstü hazneli (3 lt-10 lt) stand mikserler ve diğer mikserler ayrımı kaldırılarak, tüm mikserler 10 ABD Doları/Birim Gümrük Kıymeti gözetime tabi tutulmuştur.
 • 8516.60.90.00.19 GTİP'li eşyada airfryer ve diğerleri ayrımı kaldırılarak, tümü 30 ABD Doları/Birim Gümrük Kıymeti gözetime tabi tutulmuştur.
 • 8516.71.00.00.19 GTİP'li eşyalar gözetim listesinden çıkarılmıştır.
 • Birim gümrük değeri 10 ABD Doları altında olan mutfak mikserleri için öngörülen gözetim uygulaması detaylandırılarak, bu ürünün 3 litre ile 10 litre arasında hacme sahip ve 80 doların altında birim gümrük kıymetini haiz olanları gözetim uygulamasına dahil edilmiştir. 

Tebliğ 22/4/2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

İlgili Tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. POSTA VE HIZLI KARGO YOLUYLA TAŞINAN EŞYANIN GÜMRÜK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

29.03.2023 tarihli ve 32147 sayılı Resmi Gazete’de Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliği (Seri No: 1)'de yayımlanmış  ve aynı gün içinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğle aşağıdaki konularda değişiklikler yapılmıştır:

 • Yalnızca hava yolu veya yalnızca kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığında yetki kullanılmak istenmesi durumunda 1.000.000 Türk Lirası, her iki yetkinin birlikte kullanılmak istenmesi durumunda ise 2.000.000 Türk Lirası tutarında teminat mektubu ibraz edilmesi gerekecektir.
 • Kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığına konu eşyanın gümrük işlemleri, Adana, İskenderun, Kütahya ve Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğünden de gerçekleştirilebilecektir.

İlgili Tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. TİTCK DUYURUSU / RUHSATLI BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER LİSTESİ’NİN HAFTALIK DÜZENLİ TAKİBİ ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR

Sağlık Bakanlığı İlaç Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı tarafından 24.03.2023 tarihinde bir duyuru yayımlanmıştır.

Yayımlanan Duyuruda aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir:

“Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi’nde yer alan ve barkod numaralarının bulunmadığı tespit edilen ürünler için aynı listeye “Ruhsatı Askıya Alınacak Ürünler” ve “Ambalaj Boyutu İptal Edilecek Ürünler” isimli sekmeler eklenmiştir. Bu sekmelerde yer alan ürünler için ruhsat sahibi firmaların 24.04.2023 tarihine kadar tarafımıza barkod onay yazılarıyla birlikte barkod bildiriminde bulunmaları gerekmektedir. Aksi takdirde ilgili ürünler için ruhsat askıya alma/ambalaj boyutu iptali işlemleri başlatılacaktır. Bu nedenle, ruhsat sahibi firmalar tarafından Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi’nin tüm sekmelerinin haftalık olarak düzenli takibi hususu önem arz etmektedir.”

İlgili Duyuruya ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

24.03.2023 tarihli ve 32142 sayılı Resmi Gazete’de Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelikle aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

 • Nar ekşisine nar, nar suyu ve/veya nar suyu konsantresi ve su dışında başka bir gıda bileşeni eklenemeyecek. Nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi isimlerle nar ekşisi benzeri ürünler yurt içinde piyasaya arz edilemeyecektir.
 • Yurt içinde piyasaya arzına izin verilmeyen bu ürünler, 30/6/2024 tarihinden sonra piyasada bulunamayacaktır.

İlgili Yönetmeliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. AKILLI TELEFONLARDA GÖZETİM KIYMETİ ARTIŞINDAN VAZGEÇİLDİ

29.03.2023 tarihli ve 32147 sayılı Resmi Gazete’de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Yapılan düzenlemeyle, 8517.13.00.00.00 GTİP'li akıllı telefonların ithalatında uygulanmakta olan 200 ABD Doları/Adet gözetim kıymetini 350 ABD Doları/Adet şeklinde yükselten "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/6)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yürürlükten kaldırılmıştır. Akıllı telefonlarda gözetim 200 ABD Doları/Adet(Gümrük Kıymeti) şeklinde uygulanmaya devam edecektir. 

İlgili Tebliğe ulaşmak  için lütfen tıklayınız.

 1. 1 TON VE ÜZERİ KİMYASAL ÜRETEN VE İTHAL EDENLERİN ÇEVRE BAKANLIĞINDAN KAYIT NUMARASI ALMALARI GEREKMEKTEDİR

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından 28.03.2023 tarihinde "Kimyasallar Yönetimi Hakkında" konulu bir Duyuru yayımlanmıştır.

Söz konusu Duyuruda;

“...Söz konusu yönetmelikler ve sözleşmeler kapsamında; kimyasalların insan sağlığı veya çevreye olabilecek olumsuz etkilerinden korumak, risklerini yönetmek ve önlemek, kimyasalları imal/ithal edenlerin sorumluluğunda olduğu ilkesine dayanmakta olduğu belirtilmekte olup, 31.12.2023 tarihine kadar 1 ton ve üzeri kimyasal üreten ve ithal edenlerin, söz konusu kimyasal maddeye ait Bakanlıklarından kayıt numarası almadığı takdirde faaliyetine devam edemeyecekleri ifade edilmektedir.
1 ton ve üzeri kimyasal üreten ve ithal edenlerin kimyasallarını Bakanlığın çevrimiçi sistemine kayıt etmeleri gerektiği, kayıt işlemlerinin Entegre Çevre Bilgi Sistemi (ecbs.cevre.gov.tr) altında yer alan Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS) üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirildiği belirtilmektedir. Süreç ile alakalı rehber, doküman, duyuru vb. içeriklerin https://kimyasallar.csb.gov.tr/ adresinde yer almakta olduğu ve kayıt işlemlerinin bir an önce tamamlanması gerektiği bildirilmektedir.

İlgili Duyuruya ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. TARIM ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN DİR UYGULAMALARI (KRİSTAL ŞEKER İTHALATI)

Bilindiği üzere, tarım ürünleri ihracatı öngören dahilde işleme izin belgesi (DİİB) düzenlemesinde uyulacak esaslar, İhracat: 2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi ile belirlenmektedir.

Söz konusu Genelgenin 7’nci maddesinin birinci fıkrasının “şeker” başlıklı on üçüncü bölümü çerçevesinde, kristal şeker ithalatı karşılığında mamul ürün ihracatı taahhüt edilen DİİB’ler kapsamında 17.06.2022 tarihinden bu yana uygulanan önce ithalat şartında Ticaret Bakanlığı’nın 29.03.2023 tarihli Makam Onayı kapsamında değişikliğe gidilmiştir.

Söz konusu değişikliklerin yer aldığı Genelge metnine aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşılabilmektedir.

Tarım Ürünleri Genelgesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. İTHALATTA GÖZETİM UYGULAMASI (VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ ÜRÜNLER)

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 24.03.2023 tarihli ve "İthalatta Gözetim Uygulaması" konulu bir yazı yayımlanmıştır. 

Söz konusu yazıda; veteriner kontrolüne tabi ürünlerin ülkeye girişinde Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü/İthalata Yetkili İl Müdürlükleri tarafından kontrol edildikten sonra düzenlenecek uygunluk yazısının esas alınması gerektiği belirtilmiştir.

İlgili Yazıya ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla,

Gümrük ve Dış Ticaret konusunda bilgi için:

Asım USANMAZ

Ortak, Gümrük ve Dış Ticaret

[email protected]