Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Gümrük ve Dış Ticaret 2023-009

08 Mart 2023

HAFTALIK GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET GELİŞMELERİ

Gümrük ve Dış Ticaret alanında 25.02.2023-05.03.2023 tarihleri arasında gerçekleşen önemli gelişmeler ve değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.


1.    2012/3305 SAYILI YATIRIM TEŞVİK KARARI EK-8 SAYILI LİSTEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR 

Gümrükler Genel Müdürlüğü, Yatırım Teşvik Belgeli ithalatlarda forklift ve diğer yükleme araçları açısından 2012/3305 sayılı Yatırım Teşvik Kararının Ek-8 sayılı Gümrük Vergisi Muafiyetinden Yararlanamayacak Makine ve Teçhizat Listesi ile Kararın 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişikliklere yönelik uygulamada yaşanan tereddütlere ilişkin bir yazı yayımlamıştır.

* Yatırım başlama tarihi 29/06/2021 tarihinden önce olan yatırım teşvik belgeleri için;

Bu kapsamdaki yatırım teşvik belgelerine ilişkin gümrük vergisi muafiyeti işlemlerinde "Ek-8 Gümrük Vergisi Muafiyetinden Yararlanamayacak Makine ve Teçhizat Listesi" uygulanmayacağından, GTİP kodu esas alınmayacak ve "forklift" özelinde gümrük vergisi muafiyeti uygulanmayacak ancak "diğer yükleme araçları" 2012/3305 sayılı Kararın 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikten önceki mevzuat hükmünde ismen sayılmadığından gümrük vergisi muafiyetinden yararlanabilecektir.

Ayrıca, yatırıma başlama tarihi 29.06.2021'den önce olan yatırım teşvik belgelerinde revizyon yapılarak Ek-8'de yer alan bir eşyanın yatırım teşvik belgesi kapsamı ithal makine ve teçhizat listesine alınması durumunda bu eşyaya yatırım teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde muafiyet uygulanmasında sakınca bulunmamaktadır.

* Yatırım başlama tarihi 29/06/2021 tarihinden sonra olan yatırım teşvik belgeleri için;

Yatırıma başlama tarihi 29/6/2021 tarihi ve sonrasında olan yatırım teşvik belgelerinde Ek-8 hükümlerini içeren yürürlükteki mevzuatın uygulanması gerekmekte olup, söz konusu listede GTİP'leri yer alan eşya için gümrük vergisi muafiyeti uygulanmayacaktır.

Bununla birlikte, yatırım teşvik belgesi kapsamında desteklerin başlangıç tarihi olarak yatırıma başlama tarihi baz alınmakta olup, bu tarih müracaat tarihidir. Anılan Bakanlık tarafından "Belge Baslangıç Tarihi" adı ile Bakanlığımız ile paylaşılan söz konusu tarih bilgisine BİLGE>Programlar>BİLGE>TCGB Sorgulamalar>Beyanname Sorgulamalar sekmesi üzerinde "Yatırım Teşvik Belgesi Sorgulama" modülünden ulaşılabilmektedir.

İlgili Yazıya ulaşmak için lütfen tıklayınız.

2.    BİRLEŞİK KRALLIK STA MENŞE BEYANLARI HAKKINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, gümrük idarelerinde farklı uygulamaların tatbik edildiğinin anlaşılması üzerine, uygulamada yeknesaklığın sağlanmasını teminen Birleşik Krallık STA Menşe Beyanları konusunda yeni bir yazı yayımlamıştır.

  • EORI numarası ve Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtildiği şekilde herhangi bir şekilde atılmış imza (ıslak imza, imza imajı, elektronik imza) içermeyen menşe beyanlarına ilişkin tercihli tarife taleplerinin kabul edilmemesi gerekmektedir.
  • Üzerinde EORI numarası bulunmamakla birlikte, Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında zikredilen bir imza bulunan menşe beyanlarına ilişkin olarak; Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yükümlüsüne 30 gün süre tanınması, bu sürenin bitiminde üzerinde EORI numarası bulunan geçerli bir menşe beyanı ibraz edilmemiş olması halinde ise işlemlerin yukarıdaki paragrafta belirtilen şekilde sonuçlandırılması icap etmektedir.
  • İlgili yerinde EORI numarası bulunan menşe beyanlarında herhangi bir şekilde imza bulunması şartı aranmamaktadır.

-   Reddedilen tercihli tarife taleplerine ilişkin olarak yükümlüsünce 1 yıl içerisinde, Yönetmeliğin 22 nci maddesine uygun olarak sonradan düzenlenen geçerli bir menşe beyanı ibraz edilmesi halinde tercihli tarife uygulanarak tahsil edilmiş olan gümrük vergilerinin geri verilmesi söz konusu olabilecektir.

-   Ticari belgeyi hazırlayan firmanın aynı zamanda ihracatçı olduğu durumlarda, menşe beyanında yer alan EORI numarası ile ticari belgenin başka bir kısmında yer alan EORI numarasının farklı olduğunun anlaşılması halinde, Birleşik Krallık Gümrük İdaresi nezdinde (sorgunun gerekçesi de belirtilmek suretiyle) sonradan kontrol talebinde bulunulması ve alınacak cevaba göre işlem yapılması gerekmektedir.

İlgili Yazıya ulaşmak için lütfen tıklayınız.

3.    TÜRKİYE/BİRLEŞİK KRALLIK STA/TÜRKİYE’DE DÜZENLENEN MENŞE BEYANLARINDA KULLANILAN ONAYLANMIŞ İHRACATÇI NUMARALARI HAKKINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Gümrükler Genel Müdürlüğü,  Türkiye – Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında, Birleşik Krallığa yönelik ihracat işlemlerinde düzenlenen bazı menşe beyanlarına ilişkin bir yazı yayımlamıştır. 

Türkiye – Birleşik Krallık STA kapsamında, Birleşik Krallığa yönelik ihracat işlemlerinde düzenlenen bazı menşe beyanlarında, Basitleştirilmiş İşlem Kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi Düzenleme ve Vize Etme İzni Yetki Numarası'nın kullanıldığı tespit edilmiştir.

Türk ihracatçıların STA kapsamında düzenlediklerini menşe beyanlarına (olması halinde) onaylanmış ihracatçı numaralarını girmeleri, ıslak imza zorunluluğundan muaf tutulmalarına imkan tanıyan ve tercihe bağlı olan kolaylaştırıcı bir uygulamadır. Onaylanmış ihracatçı numarası bulunmayan ihracatçılarımızın ise düzenledikleri menşe beyanlarını normal usulde ıslak imzalamaları gerekmektedir.

Basitleştirilmiş İşlem Kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi Düzenleme ve Vize Etme İzni Yetki Numarası ise yalnızca basitleştirilmiş usulde hazırlanan A.TR Dolaşım Belgelerinde kullanılması gereken bir numara olup, herhangi bir menşe beyanı üzerinde yer alması uygun görülmemektedir

İhracatçı firmalarımızın Birleşik Krallık gümrüklerinde herhangi bir sorunla karşılaşmamaları açısınd, angeçerli bir onaylanmış ihracatçı yetki numarası bulunmayan firmaların düzenleyecekleri menşe beyanlarına ihracatçının orijinal ıslak imzasını tatbik etmeleri büyük önem arz etmektedir.

İlgili Yazıya ulaşmak için lütfen tıklayınız.

4.    ÇİN MENŞELİ "DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA" ÜRÜNÜNE YÖNELİK NİHAİ GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR

28.02.2023 tarihli ve 32118 sayılı Resmi Gazete’de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/8) yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğle, yerli üretim dalı tarafından gerçekleştirilen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 8415.10.90.00.11 ile 8415.10.90.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer alan “yalnız duvar tipi split klimalar”, 8415.90.00.90.09 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “yalnız duvar tipi split klimaların dış üniteleri (değişken soğutucu debili split klima sistemleri dış ünitesi hariç)” ve 8415.90.00.90.12 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “yalnız duvar tipi split klimaların iç üniteleri” ürünlerine yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

Halihazırda ÇHC menşeli “yalnız duvar tipi split klimalar”, “yalnız duvar tipi split klimaların dış üniteleri (değişken soğutucu debili split klima sistemleri dış ünitesi hariç)” ve “yalnız duvar tipi split klimaların iç üniteleri” için CIF bedelin %25’i oranında dampinge karşı kesin önlem uygulanmaktadır.

İlgili Tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.


5.    ÇİN MENŞELİ "KAYNAK TELLERİ" İTHALATINDA ANTİ-DAMPİNG VERGİSİ UYGULAMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

28.02.2023 tarihli ve 32118 sayılı Resmi Gazete’de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/9) yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğle, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “adi metallerden içi doldurulmuş teller (elektrikli ark kaynağı yapmak için)” ürünü ithalatına yönelik yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/3) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin, aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

İlgili Tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.

6.    DEMİR VE ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN YASSI HADDE ÜRÜNLERİNİN GÜMRÜK VERGİLERİ ARTIŞI 1 NİSAN 2023 TARİHİNE ERTELENMİŞTİR

26.02.2023 tarihli ve 32116 sayılı Resmi Gazete’de 6872 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (27/01/2023 tarihli ve 6776 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yürürlüğe Konulan İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar) yayımlanmıştır.

Söz konusu Kararla, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7225 ve 7226 GTİP pozisyonlarında yer alan bazı demir çelikten yassı hadde mamullerinde yapılan gümrük vergisi artışının yürürlüğü 1 Nisan 2023 tarihine ertelenmiştir.

Söz konusu Karara ulaşmak için lütfen tıklayınız.


7.    AKILLI TELEFONLARDA GÖZETİM KIYMETİ YÜKSELTİLMİŞTİR

28.02.2023 tarihli ve 32118 sayılı Resmî Gazete'de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğle, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/6)’in 1 inci maddesinde yer alan "alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları" olarak 200 ABD doları/adet olarak uygulanan birim gümrük kıymeti, "akıllı telefonlar" için 350 ABD doları/adet olacak şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklik 30 Mart 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

İlgili Tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.

8.    ALUMİNYUMDAN SİLİNDİR KAPAKLARIN KIYMETİ YÜKSELTİLMİŞTİR

28.02.2023 tarihli ve 32118 sayılı Resmî Gazete'de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğle, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/4)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Alüminyumdan silindir kapakları ithalatında (8409.91.00.00.11 ve 8409.99.00.00.11) uygulanmakta olan 12 ABD Doları/kg brüt gözetim miktarı 20 ABD Doları/kg’ye yükseltilmiştir.

Değişiklik 30 Mart 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

İlgili Tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.


9.    ELEKTRİK MOTORLU OLAN OTOMOBİLLERDE UYGULANACAK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (ÖTV) MATRAHLARI ARTIRILDI

03.03.2023 tarihli ve 32121 sayılı Resmi Gazete’de 6885 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (4706 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) Sayılı Listede yer alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar) yayımlanmıştır.

Söz konusu Kararla, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan 8703 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan ve sadece elektrik motorlu olan otomobillerde uygulanacak Özel Tüketim Vergisi matrahlarında değişiklik yapılmıştır.

Buna göre;

  • Motor gücü 160 kW’ı geçmeyenler 1.250.000 TL (önceki 700.000 TL)
  • Motor gücü 160 kW’ı geçenler 1.350.000 TL (önceki 750.000 TL)

uygulanacaktır.

İlgili Karara ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 
10.    İSTİSNAİ KIYMETLE BEYAN FORMUNUN TEK PENCERE SİSTEMİNE AKTARILMA SÜRESİ UZATILMIŞTIR

İstisnai kıymetle beyana ilişkin daha önce izin başvurusu yapılarak uygun görülen ve ithalat/tamamlayıcı beyan süreci devam eden başvuruların, form üzerinde yapılan teknik düzenlemeler nedeniyle, Tek Pencere Sistemi üzerinden yükümlüsünce elektronik sisteme aktarılma süresi 01.05.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

İlgili Yazıya ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla,

Gümrük ve Dış Ticaret konusunda bilgi için:

Asım USANMAZ

Ortak, Gümrük ve Dış Ticaret

[email protected]