Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

UFRS 2021-002

02 Nisan 2021

KGK, TFRS VE BOBI FRS’DE DÖNEM SONU KUR DEĞERLEMELERİNDE DİKKATE ALINACAK GÖSTERGE NİTELİĞİ KURLARDA DEĞİŞİKLİK GETİRMİŞTİR

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK’nın) 280’inci maddesinde “yabancı paraların borsa rayici ile değerleneceği, yabancı paranın borsada rayici yoksa değerlemeye uygulanacak kurun Maliye Bakanlığınca tespit olunacağı ve bu madde hükmünün yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da cari olacağı” belirtilmiştir. Diğer taraftan, yapılacak değerlemede esas alınacak kurun belirlenmesine ilişkin olarak yayımlanan 130 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde ise “Maliye Bakanlığınca bu konuda herhangi bir tespit yapılmadığı sürece, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB)’nca tespit ve ilân olunan döviz alış kurlarının mezkûr ilânlarda belirtilen tarihlerden itibaren değerlemelerde esas alınması” öngörülmüştür.

Finansal tablolarını TFRS veya BOBI FRS’ye göre hazırlayan işletmeler, yabancı para cinsinden parasal kalemlerinin sonraki ölçümlerini yaparken TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri (TMS 21) ile BOBİ FRS’nin “Yabancı Para Çevrim İşlemleri” bölümünde öngörülen muhasebe ilkelerini esas almaktadır. TFRS ve BOBI FRS’lere uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda da, yabancı para cinsinden parasal kalemlerin dönemi sonu değerlemelerinde; kapanış kuru olarak TCMB tarafından 30 Aralık’ta açıklanan kuru döviz alış kuru kullanılmakta ve VUK uygulamaları ile paralellik sağlanmaktaydı.

KGK 15 Mart 2021 tarihinde yaptığı Duyuru ile TFRS ve BOBI FRS’ye uygun olarak hazırlanacak finansal tablolarda dönem sonu değerlemesinde 30 Aralık tarihli kurların değil 31 Aralık ya da raporlama dönemi son gününe tekabül eden tarihteki spot kur üzerinden yapmaları gerektiğini açıklamıştır. Bu duyuru ile TFRS ve BOBI FRS’ye hazırlanacak finansal tablolarda;

  • Yabancı para cinsinden parasal varlıklarını raporlama dönemi sonu itibarıyla geçerli “alış” kurundan,
  • Yabancı para cinsinden parasal yükümlülüklerini raporlama dönemi sonu itibarıyla geçerli “satış” kurundan,

değerlemeleri gerektiğini açıklamıştır.

Buna göre TFRS ve BOBI FRS’lere göre finansal tablolar hazırlanırken örnek olarak;

31 Aralık tarihinde finansal dönemi sona eren bir işletme kapanış kuru olarak TCMB tarafından 31 Aralık’ta açıklanan kuru kullanılacaktır. Ayrıca, yabancı para cinsinden parasal varlıklar (Aktifte duran yabancı para cinsinden banka, alacak vb. kalemler) alış kurundan; yabancı para cinsinden parasal yükümlülükler (kredi, borçlar vb. kalemler) ise satış kurundan değerlenecektir.

TTK kapsamında TFRS’lere göre finansal tablo hazırlayan Şirketler bu duyuru kapsamında yabancı para cinsinden varlıklarını 31 Aralık tarihinde saat 15.30’da açıklanan TCMB alış kurunu ve yükümlülüklerini ise 31 Aralık tarihinde saat 15.30’da açıklanan TCMB satış kurunu kullanarak değerleyeceklerdir.

Bu duyuru ile birlikte, bize göre, bundan sonraki süreçte ilk raporlama dönemi olan 31 Mart 2021 tarihli finansal tablolarda yabancı para cinsinden parasal varlık ve yükümlülüklerini 31 Mart saat 15.30’da açıklanan TCMB gösterge kurunu alarak değerleyeceklerdir.

Şirketler hem VUK hem de TFRS veya BOBI FRS için tek bir muhasebe ve raporlama programı kullanıyorlarsa bu husus şirketler için zorluk yaratacaktır. Çünkü şirketler VUK Genel Tebliği kapsamında yine kur değerlemelerinde kapanış kuru olarak TCMB tarafından 30 Aralık’ta açıklanan kuru veya ara dönemlerde 30 Mart, 29 Haziran ve 29 Eylül tarihlerinde açıklanan kuru kullanmaya devam edeceklerdir. TFRS veya BOBI FRS mali tablolar için ise ayrı bir kur değerlemesi yapılması gerekecektir. Şirketlerin bu hususu değerlendirmesi ve gerekirse TFRS veya BOBI FRS için kur değerlemelerini muhasebe sistemi dışında ayrıca yapıp, TFRS ve BOBI FRS finansal tabloları hazırlarken dışarıdan düzeltme kaydı atmaları gerekecektir.