Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2019-069

26 Haziran 2019

ŞİRKETLERİN ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN KUPON TAHVİLÂT VE HİSSE SENEDİ BEDELLERİNİN HAZİNEYE İNTİKALİNİ DÜZENLEYEN KANUN MADDESİ ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLMİŞTİR

1. KONUNUN İÇERİĞİ VE KARAR ÖNCESİ DURUM:

12/6/1933 tarihli ve 2308 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilât ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun (Kanun) ile anonim ve limited şirketlerin pay senetleri ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komanditer ortaklarına ait pay senetlerinin ve anılan şirketlerin tahvillerinin kanuni mazeret bulunmaksızın beş senelik zamanaşımına uğrayan faiz, kâr ve ikramiye gibi menfaatleriyle bu şirketlerin pay senetleri[1] ile tahvillerinden bedele inkılap etmiş olanlarının on senelik zamanaşımına uğrayan bedellerinin devlete intikal edeceği düzenlenmekteydi.

2. ANAYASA MAHKEMESİ KARARI VE GEREKÇELERİ:

Anayasa Mahkemesi, vermiş olduğu 20.06.2019 tarih ve 30807 no.lu Resmi Gazete’de yayımlanan 10.04.2019 tarih ve E.2018/136, K.2019/21 Numaralı Kararı ile  Kanun’un 1. maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları ile 2., 3. ve 4. maddelerini iptal etmiştir.  

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 


[1]    Anayasa Mahkemesinin kararında, Kanunda her ne kadar pay senetlerinden söz edilse de pay senedi kavramının sermaye şirketinin türüne göre farklı bir hukuki anlam ifade ettiği ve sermaye şirketlerinin kural olarak pay senedi çıkarmak zorunda olmadıkları dikkate alındığında kuralın sermaye şirketlerinin payları bakımından uygulama alanı bulacağı açıklaması yer almaktadır.