Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2018-125

20 Aralık 2018

İNTERNET ORTAMINDA ALINAN  REKLAM HİZMETLERİNE KARŞILIK YAPILAN ÖDEMELER ÜZERİNDEN TEVKİFAT YAPMA MÜKELLEFİYETİ GETİRİLMİŞTİR

Hatırlanacağı gibi 6745 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesine yedinci fıkra eklenmek suretiyle yeni bir vergi güvenlik müessesesi getirilmiş ve Bakanlar Kuruluna, vergiye tabi işlemlere taraf veya aracı olanlara vergi kesintisi yaptırma ve belirli şartlar altında farklı kesinti oranları tespit etme yetkisi verilmiştir . Aynı Kanunla, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. Maddesine 18. bent, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15/1 maddesine (ğ) bendi ve 30/1 maddesine de (d) bendi eklenerek, Vergi Usul Kanunu’nun 11/7 maddesi kapsamındaki ödemelerden tevkifat yapılacağı hükme bağlanmıştır. 7.7.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 700 Sayılı KHK ile de bu maddelerdeki Bakanlar Kurulu ifadesi, Cumhurbaşkanlığı olarak değiştirilmiştir.

Vergi Usul Kanunu’nun 11/7. Maddesi aşağıdaki gibidir:

“Cumhurbaşkanı, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına, ödeme yapan veya ödemeye aracılık edenlerin vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunluluğu bulunup bulunmamasına, ödemenin konusunun mal veya hizmet alım satımı olup olmamasına, elektronik ortamda gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesine, ödeme yapılanın bu tutarı vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapıp yapmamasına bakılmaksızın, vergiye tabi işlemlere taraf veya aracı olanlara vergi kesintisi yaptırmaya, iş grupları, iş nevileri, sektörler ve emtia grupları itibarıyla, vergiye tabi işlemle ilgili, vergi kanunlarında belirtilen alt ve üst limitler arasında olmak şartıyla, farklı kesinti oranları tespit etmeye yetkilidir.”

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.