Sirkülerler:

Vergi 2018-123

06 Aralık 2018

YENİ ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE’de YAYIMLANMIŞTIR

Bilindiği üzere, 7201 sayılı “Tebligat Kanununun” elektronik tebligatı düzenleyen 7/a maddesi 28.02.2018 tarih ve 7101 sayılı “İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un” 48’inci maddesi ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 MADDE 7/a- Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.

1. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.

2. 5018 sayılı Kanun’da tanımlanan mahallî idareler.

3. Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.