Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2018-038

26 Şubat 2018

2018/11284 SAYILI VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ HAKKINDA KARAR İLE VERGİ BORÇLARININ AVANTAJLI TECİLİNE İLİŞKİN BELİRLEMELER YAPILMIŞTIR

7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 7 nci maddesi ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un, tecile ilişkin 48 inci maddesinden sonra gelmek üzere eklenen 48/A maddesi ile vergiye uyumlu mükelleflere yönelik olarak, genel tecil uygulamasından teminat, süre, faiz oranı vb. konularda daha avantajlı hükümler içeren özel bir tecil düzenlemesi yapılmıştır.

Bu düzenleme 2017/56 sayılı Sirkülerimiz ile duyurulmuştur.

  1. AVANTAJLI TECİLİN KAPSAMI VE YARARLANMA ŞARTLARI:

6183 sayılı Kanuna eklenen ve 1.1.2018 tarihinden itibaren vadesi gelen alacaklara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren 41/A maddesine göre, Devlete ait olup Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim, harç ve cezalar ile bu alacaklara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammının vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş olmak ve vadesi bir yılı geçmemiş alacaklar, Maliye Bakanınca 36 ayı geçmemek üzere faiz ve teminat alınarak tecil olunabilecektir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.