Sirkülerler:

Vergi 2018-030

25 Ocak 2018

31.12.2017 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILACAK DEĞERLEMEDE UYGULANACAK KURLAR

(491 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği)

VUK’nun 280 inci maddesinde, yabancı paraların (kasadaki ve banka hesaplarındaki yabancı paralar) borsa rayici ile değerleneceği, yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye esas alınacak kurun Maliye Bakanlığı’nca tespit edileceği, bu hükmün yabancı para ile ifade edilen senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da cari olduğu belirtilmektedir.

Bu hükme dayanılarak Maliye Bakanlığı’nca, 2017 yılı sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak kurlar, 477 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (R.G. 25.01.2018 – 30312) ile belirlenmiştir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.