Sirkülerler:

Vergi 2017-079

28 Eylül 2017

BELİRLENMİŞ ALICILARA KARŞI İFA EDİLEN YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİNDE KDV TEVKİFAT ORANI (2/10)’DAN (3/10)’A ÇIKARILMIŞTIR

(14 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ)

Bilindiği gibi, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (2.1.3.2.1.) bölümünde,  Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılan belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri için 2/10 oranında katma değer vergisi tevkifatı getilmiştir.

27.09.2017 tarihli ve 30193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 14 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile; Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.1) ayrımında düzenlenen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde uygulanacak tevkifat oranı (2/10)’dan (3/10)’a çıkarılmıştır.

14 seri noı.lu Tebliğ, yayım tarihini izleyen aybaşından (yani 01.10.2017 tarihinden) itibaren yürürlüğe girecektir.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılan BELİRLENMİŞ ALICILAR (KDV mükellefi olsun olmasın) aşağıdaki gibidir:

-   5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

-   Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.