Sirkülerler:

Vergi 2017-005

05 Ocak 2017

SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA KAZANÇ İSTİSNASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

(11 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği)

2016/54 sayılı Sirkülerimizde belirtildiği üzere, 6728 Sayılı Kanun’un 57’inci maddesi ile sınai mülkiyet haklarında kazanç istisnası uygulamasında yaşanılan sorunları gidermek, gerek mükellefler gerekse vergi idaresi açısından kolay ve uygulanabilir bir sistem oluşturmak ve böylece istisna uygulamasından beklenilen hedeflere ulaşılmasını sağlamak amacıyla Kurumlar Vergisi Kanununun 5/B maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

  • 5/B maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. Bu bent, istisnadan yararlanılacak ilk yıl, buluşun oluşturacağı katma değer dikkate alınarak devir veya satış hâlindeki değerinin tespitine yönelik Maliye Bakanlığı tarafından değerleme raporu düzenlenmesini düzenlemekteydi.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.