Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2017-029

21 Şubat 2017

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ

Vergi kanunlarına göre vergi dairesine verilmesi gereken “Muhtasar Beyanname” ile 5510 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken “Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin” birleştirilmesi sonucunda oluşturulan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin” verilmesine ilişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği 18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Tebliğ ile muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilme esasları açıklanmış olup aşağıda detaylarına yer verilmiştir.

  1. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Verilmesine İlişkin İşlemler :

    1.1. Kesilen Vergi Matrahlarıyla Birlikte 5510 sayılı Kanun Kapsamında Sigortalıların Bildirilmesi :

Tebliğin 4 üncü maddesiyle; 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257 nci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinin verdiği yetkilere dayanılarak, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte, sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarının muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile elektronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile beyan edilen vergi ve sigorta primlerinin ayrı ayrı tahakkuk ettirileceği ve bunların ödemelerinin ilgili vergi kanunları ile 5510 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde işlem yapılacağı belirtilmiştir.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.