Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2020-162

15 Eylül 2020

DEĞER ARTIŞ PAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

2020/20 sayılı Sirkülerimizde belirtildiği üzere, 7221 Sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 12 nci maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununa Ek 8 inci madde eklenmek suretiyle yeni bir yükümlülük olarak “Değer Artış Payı” ihdas edilmiştir.

Söz konusu ek madde, 7221 sayılı Kanunun yayım tarihi olan 20 Şubat 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu düzenleme ile, maliklerin talebi üzerine ve ada bazında tüm taşınmaz maliklerinin muvafakati alınarak, ilgili mevzuat ve kentsel standartlara uygun olmak koşuluyla yapılacak imar planı değişiklikleri sonucunda, plan kapsamında kalan taşınmazların imar durumunda meydana gelen değer artışlarının kamuya döndürülerek ilgili kamu idarelerince pay alınması, bu payların oranının belirlenmesi, alınan payların kamulaştırma, kentsel dönüşüm ve altyapı hizmetlerinde kullanılması suretiyle kent silueti ve imar düzeni korunarak daha sağlıklı bir çevrenin oluşturulması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

3194 sayılı İmar Kanununa yeni eklenen Ek 8 inci maddeye göre, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Bakanlık) yetkilidir.

  •